[Archiwalny] Tanowo, woj. zachodniopomorskie, ul. Wiatraczna - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21 października 2015 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, nieruchomości gruntowej numer ew. 395/14 obręb 0009   Tanowo    o   powierzchni   1.326 m2,     zabudowanej     dwukondygnacyjnym   budynkiem  mieszkalnym  nr ew. 763  powierzchni zabudowy 89 m 2 oraz budynkami gospodarczymi stanowiącymi halę warsztatowo - magazynową z częścią socjalno - biurową, nr ew. 760 i 762 o powierzchni zabudowy 18 m2 i 849 m2 położonej: Tanowo, ul. Wiatraczna.

Suma oszacowania wynosi 878.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 658.500,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87.800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza, Santocka 18/14, Szczecin, 71-113 Szczecin tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240644

 

 

Numer oferty: L/84/N/09/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 658.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny