[Archiwalny] Tarnów, woj. małopolskie, ul. Zarzyckiego - lokal mieszkalny, garaż, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 17) odbędzie się:

                                                           PIERWSZA LICYTACJA

1/ nieruchomości opisanej jako: garaż Gil (powierzchnia użytkowa lokalu: 16,60 m - w tym: garaż - 12,00 m , komórka - 4,60 m) położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Zarzyckiego , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 17.081,00 zł (siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 12.810,75 zł (dwanaście tysięcy osiemset dziesięć złotych 75/100 gr).

2/ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny , położonego w miejscowości: Tarnów, ul. Zarzyckiego  i posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie. 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 283.970,00 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 212.977,50 zł (dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100 gr).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy : nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub wninna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 27.02.2014 r. oraz 04.03.2014 r. w godz. 10:00 do 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Andrzej Czosnyka Kancelaria Komornicza 33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 20 tel.: 0-14 627 56 68, fax: 0-14 627 56 68, tel kom: 664-308-369 www.czosnyka-komornik.pl email: tarnowl@komornik.pl

 

Numer oferty: L/34/N/02/14
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie