[Archiwalny] Tczew, woj. pomorskie, ul. Kwiatowa - budynek handlowo-biurowy, I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Tczewie  Andrzej  Zakrzewski  na podstawie  art. 953  kpc  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy ul. Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Kwiatowa, 83-110 Tczew, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
działka nr 11/30 o pow. 2185 m2 i działka nr 11/31 o pow. 4220 m2 zabudowana budynkiem handlowo - biurowym o pow. 628,33 m2 (piwnica 248,22 m2, parter 358,59 m2, poddasza 21,52 m2) działka nr 11/31 oszacowana na kwotę 808 907 zł działka nr 11/30 oszacowana na kwotę 226 606 zl

Suma oszacowania wynosi 1 035 513,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 776 634,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 103 551,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tczewie

Andrzej Zakrzewski

Kancelaria Komornicza, Aleja Solidarności 19, Tczew, 83-110 Tczew

tel. 58 530 04 95 / fax. 58 530 04 96

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/97697

 

Numer oferty: L/60/N/10/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 776.634,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny