[Archiwalny] Tłukawy, woj. wielkopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

o publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2015 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Tłukawy, 64-630 Ryczywół, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomośc mieści się w miejscowości Tłukawy. Działka nr ewidencji 329/1 o powierzchni 2 077 m2, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokata oraz płaskie ukształtowanie terenu. Została w całości ogrodzona, płotem z elementów drewnianych na słupkach i cokole z cegły. Wejście oraz wjazd na teren nieruchomości możliwy jest poprzez furtkę oraz dwie bramy, wykonane w analogicznej formie co ogrodzenie. We frontowej części działki mieści się budynek mieszkalny jednorodzinny. w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 94,28 m2. Tuż przy zachodniej granicy działki znajduje się budynek gospodarczy o pow. użytkowej 104,03 m2. Za budynkiem mieszkalnym znajdują się fundamenty, po wcześniej istniejącym budynku. Część niezabudowana nie została zagospodarowana. Działka w przeważającej części porośnięta jest roślinnością ruderalną, pojedyńczymi drzewkami i krzewami. W części centralnej działki usytuowana jest studnia głębinowa. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: energetyczna, wodna - w drodze, studnia głębinowa, kanalizacja ( zbiornik bezodpływowy). Działka nr 330/1 posiada kształt regularny oraz płaskie ukształtowanie terenu, znajduje się przy drodze utwardzonej asfaltem, bliskie otoczenie stanowią grunty orne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 126 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Tomasz Chojnacki

Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 31, Oborniki, 64-600 Oborniki

tel. 61 646 11 13 / fax. 61 646 10 25

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/202968

Numer oferty: L/110/N/02/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 84.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka