[Archiwalny] Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Działowskiego - lokal mieszkalny (57,60 m²), udziały, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w Toruniu w sali nr 418, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; mieszkanie położone na XI piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 57,60m2 położonego: 87-100 Toruń, ul. Działowskiego 4. 

Suma oszacowania wynosi 166 000,00zł (jeden udział 83 000,00zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 666,67zł (jeden udział 55 333,33zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 600,00zł (w przypadku jednego udziału 8 300,00zł).

Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia   sądu   o   utracie   rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić   także   na   konto   komornika: Alior Bank SA   Centrala    76 24900005 0000 4500 7209 2320  lub na  konto depozytowe sądu:  Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dziesięciu ostatnich dni przed licytacją wolno oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w dni powszednie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski ul. Dworcowa 5, 87-100 Toruń tel.: 56 661 60 74 mail: torun.mankowski@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://torun8komornik.pl/22-nieruchomosci/

Numer oferty: L/89/N/09/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 110.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie