[Archiwalny] Warszawa, ul. Orląt Lwowskich - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Marzena Ryfa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2013 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 310, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy ul.Orląt Lwowskich 46, 02-495 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 289 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V/O Warszawa 35 10201055 0000 9102 0241 8176.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

19.11.2013

10:00 - 10:00

25.11.2013

10:00 - 10:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Marzena Ryfa

Kancelaria Komornicza, Grójecka 27/8, 02-030 Warszawa

tel. 22 883 56 22 / fax. 22 883 56 26

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105695 

 

Numer oferty: L/133/N/11/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 217.275,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie