[Archiwalny] Warszawa, ul. Przyrodnicza - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Mateusz Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z siedzibą przy Terespolska 15 A, 08-813 Warszawa, pokój 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Przyrodnicza , 03-250 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi działka nr 116 o powierzchni 700 m2. Nieruchomość nie jest ogrodzona. W ulicy dostępna jest linia energetyczna, gazociąg i wodociąg.

Suma oszacowania wynosi 219 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 77203000451110000002129130.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15 A, Warszawa, 08-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Mateusz Zawadzki Kancelaria Komornicza, Białostocka 22, Warszawa, 03-741 Warszawa tel. 22 6702740 / fax. 22 6702740.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/224433

Numer oferty: L/41/N/07/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 164.325,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka