[Archiwalny] Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej - lokal mieszkalny (78,01 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-09-2014r o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51A w sali nr 625, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A  o powierzchni użytkowej 78,01 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. dwóch miejsc postojowych nr 26/1 i 26/2 w garażu wielostanowiskowym, stanowiących udział wynoszący 2/96 części w lokalu niemieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, tj. udział we współwłasności garażu wielostanowiskowego- prawo wyłącznego korzystania z miejsc postojowych. Dla garażu jest prowadzona księga wieczysta.  Miejsca postojowe zostały oszacowane na kwotę 42 500 zł (tj. 21 250 zł za każde z miejsc postojowych). Lokal znajduje się na 2 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z pokoju dziennego z kuchnią, sypialni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Lokal posiada taras.

Łączna suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 564 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 423 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 400,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 13 w Warszawie 68 10201068 0000 1902 0155 6810. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Krzysztof Łuczyszyn

Kancelaria Komornicza, ul. Woronicza 31, Warszawa, 02-640 Warszawa

tel. 22 6460338 / fax. 22 8493506

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/163492

Numer oferty: L/60/N/08/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 423.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie