[Archiwalny] Warzenko, woj. pomorskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Ryszard Pryzmont na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2013 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy KOŚCIUSZKI 26, 83-300 KARTUZY , pokój 9A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Nad Stawem,  WARZENKO, 84-208 PRZODKOWO, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:
Nieruchomość poł. w miejcowości WARZENKO gm. Przodkowo, ul. Nad Stawem, o pow. 924 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym - wolnostojącym o pow. użytk. 146,12 m2

Suma oszacowania wynosi 285 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 1811 0000 0502 0191 9760 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach mieszczącym się pod adresem: KOŚCIUSZKI 26, KARTUZY , 83-300 KARTUZY .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

Ryszard Pryzmont

Kancelaria Komornicza, Jeziorna 2, KARTUZY , 83-300 KARTUZY

tel. 58 681 18 68 / fax. 58 688 09 05

 

Numer oferty: L/66/N/10/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 213.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom