[Archiwalny] Wenus, Józefosław, Piaseczno, woj. mazowieckie - grunty-działki, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wenus, Józefosław, 05-500 Piaseczno.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej powierzcni 6200mkw, którą stanowią dz. ew. nr 113/2 o pow. 4000mkw i 114/2 o pow. 2200 mkw zlokalizowana na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 3 249 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 166 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 324 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 79 10201026 0000 1602 0164 7536.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusza Radeckiego, Kancelaria Komornicza, Powstańców Warszawy 25 A, Piaseczno,  05-500 Piaseczno, tel. 22 7502073 / fax. 22 726 74 95.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205165

Numer oferty: L/108/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 2.166.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka