[Archiwalny] Wójcin, gm. łubnice, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Józef Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2014 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Wójcin, 98-431 Łubnice, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 244 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 490,00 zł.   Rękojmia   powinna   być   złożona   w   gotówce   albo   w  książeczce oszczędnościowej  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu  o   utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 16102045640000550200402404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu mieszczącym się pod adresem: ul. Kilińskiego 12, Wieluń, 98-300 Wieluń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Józef Stolarczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 31, Wieluń, 98-300 Wieluń

tel. 438431423 / fax. 438433674

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126013

Numer oferty: L/208/N/02/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 183.675,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka