[Archiwalny] WOla Gołkowska, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

                                                                                                          

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Centrum Restrukturyzacji    i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 06-11-2013r. o godz. 15:20 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 204  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 106 o pow. 5300 m2 położonej 05-530 Głosków, Wola Gołkowska, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 337.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania  i wynosi 224.670,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusza Radeckiego nr 79 1020 1026 0000 1602 0164 7536 w PKO BP S.A. Oddział 2 W Warszawie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14  w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Piasecznie

Tadeusz Radecki

Kancelaria Komornicza, ul. ul. Powstańców Warszawy 21A, 05-500 Piaseczno

tel. 22 750 20 73 / fax. 22 750 17 50

 

 

Numer oferty: L/86/N/10/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 224.670,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka