[Archiwalny] Wrocław, ul. KOmorowska - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Artur Wojnar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 357a, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Komorowska, 54-436 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 268 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA 63 1440 1387 0000 0000 1073 5068.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

09.01.2014

10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej mieszczącym się pod adresem: Podwale 30, Wrocław, 50-040 Wrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Artur Wojnar

Kancelaria Komornicza, Komandorska 53a, Wrocław, 53-342 Wrocław

tel. 717831208 / fax. 717831209

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102382

 

Numer oferty: L/62/N/11/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 201.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie