[Archiwalny] Ząbki, woj. mazowieckie, ul. Powstańców - lokal mieszklany, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Powstańców 4A, 05-091 Ząbki, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 477 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 318 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 02 1020 1026 0000 1602 0176 2509.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

16.06.2015 - 01.07.2015

18:00 - 20:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk Kancelaria Komornicza, Gdyńska 61A, 05-200 Wołomin tel. 22 203 53 30 / fax. 22 203 53 88.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/226331

Numer oferty: L/52/N/06/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 318.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie