[Archiwalny] Zabrze, woj. śląskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2013 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3 Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego , położonego przy ul. Zaolziańska 19, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 75 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego . Dane dotyczące licytacji można przeglądać również na stronie internetowej komornika: www.zabrzekomornik.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss ul. Rogoźnicka 2 41-800 Zabrze tel. 032 271-43-39 fax 375 03 39 e-mail:zabrze.weiss@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/94995

Numer oferty: L/111/N/10/13
Region:
  • śląskie
Cena: 56.775,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie