[Archiwalny] Zabrze, woj. śląskie, ul. Borowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w sali nr 210, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonego: Zabrze, ul. Borowa, dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu prowadzi księgę  wieczystą.

Działka nr 499/1 o pow. 298 m2 posiada dostęp do ul. Borowej, jest wyposażona w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną i gazową. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, III-kondygnacyjnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 147,97 m2 oraz garażem dwu stanowiskowym o pow. 52,08m2. Cena wywołania wynosi  312 750,00zł i jest równa  3/4  sumy oszacowania.
Suma oszacowania wynosi 417 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 41 700,00zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania). Rękojmię można uiścić gotówką w kasie kancelarii komornika – Zabrze   ul. Pułaskiego   17,   lub    na konto   komornika:   Powszechna   Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O.   Centrum   w   Gliwicach   32 1020 2401 0000 0602 0143 9850 albo też w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do licytacji powinien także złożyć pełnomocnictwo z podpisem urzędowo  poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do występowania w imieniu danego podmiotu (aktualny odpis z rejestru danego podmiotu) (art. 977 kpc). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul.3-go Maja 21 w pok.109  odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz  operat szacunkowy biegłego sądowego.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki Kancelaria Komornicza w Zabrzu, ul. Pułaskiego 17, tel./fax.(32) 271 29 45, e-mail zabrze1komornik@vp.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96493

 

Numer oferty: L/19/N/10/13
Region:
  • śląskie
Cena: 312.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka