[Archiwalny] Żarki Letnisko, woj. śląskie, ul. Spokojna - budynek mieszkalny (165,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2014 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 3, odbędzie się druga licytacja, położonej przy Spokojna, Żarkach Letnisko, 42-311 Żarki Letnisko, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żarki Letnisko przy ulicy Spokojnej, która składa się z działki gruntu o nr. ewid. 703/9 o pow. 0,1398 ha. stanowiącej własność na zasadach ustawowej wspólności majątkowej. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona oraz uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: wodociągowej, linii elektroenergetycznej, gazociągowej, telefonu oraz drogi pół-utwardzonej. Kształt działki zbliżony do prostokąta ok. 27,0 m x 52,0 m. Zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym składający się z parteru oraz poddasza użytkowego mieszkalnego, niepodpiwniczonym, z dobudowanym garażem o pow. zabudowy 168,00 m.kw., o pow. użytkowej 165,00 m.kw. Rok budowy 2013 - budynek w trakcie budowy. 

Suma oszacowania wynosi 295 994,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 197 329,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 599,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK Oddział Katowice 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Tomasz Nowakowski

Kancelaria Komornicza, Pułaskiego 12, Myszków, 42-300 Myszków

tel. 343552011 / fax. 343552011

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117865

Numer oferty: L/20/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 197.329,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka