[Archiwalny] ZGierz, woj. łódzkie, ul. Energetyków - budynek administracyjno-socjalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2015 o godz. 15:10 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul.Energetyków,  95-100 Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej oznaczonej nr 371 w obrębie 121.Działka jest o kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta o boku dłuższym długości ponad 200 mb (wzdłuż ul. Energetyków – WE) i boku krótszym około 130 mb (wzdłuż ul. Boruty – SN) i obejmuje powierzchnię 25 531 m2. Nieruchomość zabudowana jest : - w części NW działki budynkiem administracyjno-socjalny, Jak ocenił Biegły - budynek wykazuje wysokie zużycie techniczne (ponad 50%) i znajduje się w stanie do remontu kapitalnego. - w części wschodniej rozpoczętą realizacją inwestycji wykonano fundamenty pod słupy i fundamenty pod ściany budynku produkcyjno-magazynowego oraz części socjalno-biurowej. W części przygotowane wykopy, w części wykonane stopy. W części socjalno-biurowej rozpoczęto wznoszenie ścian budynku z pustaków ceramicznych. Wykonane przyłącze wodociągowe. Stan zaawansowania inwestycji: Biegły ocenił jako niski stopień zaawansowania (0% - 10%). Jak ustalił Biegły dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Suma oszacowania wynosi 3.751.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.813.625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 375.150,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański Kancelaria Komornicza, Ks. J. Popiełuszki 3 A, Zgierz , 95-100 Zgierz tel. 42 716 10 39 / fax. 42 716 10 39.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/216912

Numer oferty: L/17/N/05/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 2.813.625,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny