[Archiwalny] Zielona Góra, woj. lubuskie, ul. Goździkowa - budynek mieszkalny (240,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Gauza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu  31 marca 2014 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy PI. Słowiański 2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej w skład, której wchodzą: budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 240 m prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 119 o powierzchni 489 m położonej: 65-001 Zielona Góra, Goździkowa , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 445 030,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 296 686,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 503.00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Zielonej Górze 70 10205402 0000 0902 0113 0640.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.l6:00 do godz.l8:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze przy PI. Słowiański 2 w pok.201 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własnością Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV) przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Gauza Kancelaria Komornicza w Zielonej Górze 65-034 Zielona Góra Bohaterów Westerplatte 11 tel. (068) 326-83-19 e-mail: rewir4@rewir4.zgora.plwww.rewir4.zgora.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/127502

 

Numer oferty: L/1/N/03/14
Region:
  • lubuskie
Cena: 296.686,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka