[Archiwalny] Złotów, woj. wielkopolskie, ul. Zamkowa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Dariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2014 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Pile z siedzibą przy Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Zamkowa, 70-400 Złotów, dla której Sąd Rejonowy w Pile X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Złotowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1120/1 o pow. 0,0491 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 172,01 m2 (w stosunku do gruntu prawo własności), z nieruchomością związana jest służebność gruntowa polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę 1120/1 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1120/2

Suma oszacowania wynosi 283 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 188 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pile mieszczącym się pod adresem: Konopnickiej 15, Złotów, 77-400 Złotów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pile

Dariusz Starzonek

Kancelaria Komornicza, Norwida 4, Złotów, 77-400 Złotów

tel. 67 263 79 78 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/166834

Numer oferty: L/123/N/09/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 188.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka