[Archiwalny] Żyrardów, woj. mazowieckie, ul. Izy Zielińskiej - lokal niemieszkalny (26,11 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21 maja 2015r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 107, odbędzie się  druga licytacja:  nieruchomości lokalowej, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny  położony w Żyrardowie przy ul. Izy Zielińskiej 32. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 26,11m2.

Suma   oszacowania   wynosi   99 507,00 zł   brutto,   zaś   cena   wywołania   jest   równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66 338,00zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania, to jest 9 950,70zł. Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto komornika: nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982 .

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl)

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213811

Numer oferty: L/182/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 66.338,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy