Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w przetargu nieograniczonym na sprzedaż wierzytelności zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” przysługujących wobec podmiotów gospodarczych

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w przetargu nieograniczonym na sprzedaż wierzytelności zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” przysługujących wobec podmiotów gospodarczych

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:

 • ustawy z dnia 03.02.1993r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (t. j. Dz. U. z 1993r. poz. 82 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 121)
 • ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 128 z późn. zm.)

zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w przetargu nieograniczonym na sprzedaż bezspornych i wymagalnych wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A., zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2008r., Nr 235, poz. 1589 z późn. zm.), przysługujących PKO Bankowi Polskiemu S.A. wobec:

ELMAR HANDEL Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości likwidacyjnejz siedzibą ul. Dygasińskiego 126
28-300 Jędrzejów, nr KRS 0000347710, REGON 260356327, NIP 6562303097

wynikającej z umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 16102026290000900202267532 z dnia 06.06.2007r. z późniejszymi zmianami.

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec ELMAR HANDEL Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości likwidacyjnej według stanu na dzień 31.01.2016r. wynosiła 7 854 839,93 zł, w tym:

 • należność główna w kwocie 4 135 475,42 zł
 • odsetki w kwocie 3 390 252,25 zł
 • koszty w kwocie 329 112,26 zł

Zabezpieczenie wierzytelności stanowi m.in.:

 • Hipoteka kaucyjna do kwoty 10 000 000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną o nr 115, położoną w Jędrzejowie przy ul. Dygasińskiego 126 o powierzchni 3,2912 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1J/00043956/4, będącej własnością Elmar „S” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jędrzejowie. Nieruchomość posiada bardzo atrakcyjne położenie, w pobliżu drogi krajowej S7.
  Na nieruchomości posadowione są:
  - budynek biurowy BATORY o powierzchni użytkowej 983,29 m² wraz z terenem zielonym,
  - budynek hali magazynowej o powierzchni użytkowej 1286,60 m²,
  - budynek hali magazynowej o powierzchni użytkowej 2285,40 m²,
  - budynek biurowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 901,70 m²,
  - budynek portierni, patio, plac parkingowy z drogami wewnętrznymi.
 • Poręczenia cywilne oraz wekslowe

CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ Sp. z o.o.z siedzibą ul. Zielona nr 34 lok. 2,
02-913 Warszawa, nr KRS 0000240619, REGON 200028251 , NIP 5451716200

wynikającej z umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej nr 14102010680000119600232330 z dnia 09.06.2010r. z późniejszymi zmianami.

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ Sp. z o.o. według stanu na dzień 31.01.2016 r. wynosiła 23 772 170,64 zł w tym:

 • należność główna w kwocie 17 508 355,38 zł
 • odsetki w kwocie 6 263 815,26 zł

Zabezpieczenie wierzytelności stanowi m.in.:

 • Hipoteka zwykła łączna w kwocie 19 600 000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 9 800 000,00 zł  na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych:
  a) w Łosośnej Wielkiej i Czuprymowie gm. Kuźnica o powierzchni 39,92 ha obejmującej działki o nr 90/2, 91, 330/2, 332/2 oraz 332/3, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1S/00021733/4,
  b) w Czuprymowie gm. Kuźnica o pow. 0,28 ha obejmującej działkę nr 328, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1S/00024129/8. Nieruchomości wykorzystywane jako kolejowy terminal przeładunkowy, zlokalizowane są blisko przejścia granicznego z Białorusią.
  Na nieruchomości znajduje są:
  - infrastruktura kolejowa (tory szerokie i normalne),
  - sieć uzbrojenia terenu,
  - budynek administracyjno-biurowy obsługi technicznej,
  - budynek magazynowy.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się z drogi gminnej, utwardzonej (strefa przeładunku dostępna dla samochodów ciężarowych)
 • Weksel wraz z poręczeniem wekslowym

Listy intencyjne, odrębnie dla każdego podmiotu, należy składać w zaklejonych kopertach na adres:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

List intencyjny powinien zawierać:

 1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego,
 2. datę sporządzenia listu,
 3. proponowaną cenę nabycia oraz wstępne warunki zakupu wierzytelności,
 4. informację o przewidywanych źródłach finansowania zakupu,
 5. oświadczenie, że oferent nie jest w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 6. wyciągi i odpisy dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie przedstawicieli oferenta oraz status prawny oferenta.

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje PKO Banku Polskiego S.A. do złożenia w prasie zaproszenia do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie niniejsze nie jest przetargiem lub aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 121).

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł

Numer oferty:
Region:
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
Źródło:
 • Sprzedaż własna