Jako bank zapobiegamy, identyfikujemy, ujawniamy i kontrolujemy konflikty interesów i ograniczamy ich negatywny wpływ.

Kiedy mówimy o konflikcie interesów?

Gdy dochodzi albo może dojść do sprzeczności interesów między:

 • bankiem, lub podmiotem powiązanym z bankiem, a klientem, dostawcą lub oferentem,
 • bankiem a podmiotem powiązanym z bankiem,
 • bankiem a akcjonariuszami banku,
 • dwoma albo więcej klientami banku.
Jak zarządzamy konfliktami interesów?

Głównie skupiamy się na zapobieganiu sytuacjom, które mogą doprowadzić do konfliktu interesów, m.in.:

 1. odpowiednio dzielimy obowiązki, np. powierzamy czynności, takie jak nadzór, sprawozdawczość, transakcje różnym osobom,
 2. jednocześnie dbamy o tzw. bariery informacyjne, np. wyodrębniamy działy w banku,
 3. zapobiegamy wywieraniu niewłaściwego wpływu na daną działalność w obrębie banku przez osoby aktywne w zakresie tych działań również poza bankiem.

Nasi pracownicy, podmioty współpracujące, agenci mają obowiązek niezwłocznie zgłosić konflikt interesów lub sytuację, która może wywołać konflikt interesów, do właściwych osób i jednostek  wskazanych w regulacjach wewnętrznych banku.

Poinformowana osoba lub jednostka:

 • rozpatruje okoliczności konfliktu lub potencjalnego konfliktu,
 • ustala działania, które mają wyeliminować konflikt interesów i przeciwdziałać jego negatywnym skutkom, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich realizację,
 • zgłasza konflikt interesów do rejestru prowadzonego w Departamencie Zgodności,
 • monitoruje efekty ustalonych działań i, w razie potrzeby, aktualizuje zgłoszenie przesłane do Departamentu Zgodności.
Jak zapobiegamy konfliktom interesów?

Głównie zapobiegamy sytuacjom, które mogą wywołać konflikt interesów, a przy wystąpieniu konfliktu – eliminujemy i przeciwdziałamy negatywnym skutkom. Nasze główne działania:

 • informujemy klientów oraz dostawców i oferentów o przyjętych przez nas przepisach dot. zarządzania konfliktami interesów,
 • odbieramy od oferentów i dostawców oświadczenia dot. konfliktów interesów oraz zgłoszeń konfliktów interesów,
 • ograniczamy zakres osób z dostępem do określonych informacji i zasobów (zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi banku),
 • nasi pracownicy co do zasady nie mogą przyjmować korzyści lub prezentów w relacjach biznesowych (zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi banku),
 • ograniczamy możliwości reprezentowania interesów banku przez pracowników, którzy są powiązani lub bliscy dla osób, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe,
 • ograniczamy możliwość zawierania transakcji osobistych przez osoby zaangażowane w działalność maklerską (zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznych banku),
 • monitorujemy transakcje osobiste pracowników z dostępem do serwisów transakcyjnych banku,
 • zawieramy umowy o zakazie konkurencji z pracownikami z dostępem do istotnych informacji dot. banku (zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi banku),
 • działamy w interesie klienta i zapewniamy możliwie najlepszy rezultat dla klienta w usługach inwestycyjnych.

Powyższe zasady dotyczą też konfliktów interesów, które mogą istotnie wpłynąć na naszą sytuację prawną lub finansową: które wiążą się z potrzebą rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia przez bank zobowiązania przekraczającego 2 500 000 PLN. Informację na temat takich konfliktów interesów przekazujemy do Komisji Nadzoru Finansowego.

Jako bank należymy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, więc dużą uwagę zwracamy na konflikty interesów, które mogą powstawać w obrębie naszej Grupy Kapitałowej. Jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, bierzemy pod uwagę i uwzględniamy interesy wszystkich podmiotów zależnych i dbamy o to, żeby przyczyniały się one do realizacji wspólnych celów. Żeby sprawniej zarządzać potencjalnymi konfliktami interesów wewnątrz Grupy Kapitałowej, wymagamy zgód korporacyjnych dla określonych typów i poziomów transakcji zawieranych z podmiotami działającymi w obrębie Grupy.

 

Drukuj