Zasady zarządzania konfliktem interesów w PKO Banku Polskim

Jako bank należymy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, więc dużą uwagę zwracamy na konflikty interesów, które mogą powstawać w obrębie naszej Grupy Kapitałowej. Jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, bierzemy pod uwagę i uwzględniamy interesy wszystkich podmiotów zależnych i dbamy o to, żeby przyczyniały się one do realizacji wspólnych celów. Żeby sprawniej zarządzać potencjalnymi konfliktami interesów wewnątrz Grupy Kapitałowej, wymagamy zgód korporacyjnych dla określonych typów i poziomów transakcji zawieranych z podmiotami działającymi w obrębie Grupy.

Jak to działa?

 • Gdy dochodzi albo może dojść do sprzeczności interesów między:

  • bankiem, lub podmiotem powiązanym z bankiem, a klientem, dostawcą lub oferentem,
  • bankiem a podmiotem powiązanym z bankiem,
  • bankiem a akcjonariuszami banku,
  • dwoma albo więcej klientami banku.
 • Głównie skupiamy się na zapobieganiu sytuacjom, które mogą doprowadzić do konfliktu interesów, m.in.:

  1. odpowiednio dzielimy obowiązki, np. powierzamy czynności, takie jak nadzór, sprawozdawczość, transakcje różnym osobom,
  2. jednocześnie dbamy o tzw. bariery informacyjne, np. wyodrębniamy działy w banku,
  3. zapobiegamy wywieraniu niewłaściwego wpływu na daną działalność w obrębie banku przez osoby aktywne w zakresie tych działań również poza bankiem.

  Nasi pracownicy, podmioty współpracujące, agenci mają obowiązek niezwłocznie zgłosić konflikt interesów lub sytuację, która może wywołać konflikt interesów, do właściwych osób i jednostek  wskazanych w regulacjach wewnętrznych banku.

  Poinformowana osoba lub jednostka:

  • rozpatruje okoliczności konfliktu lub potencjalnego konfliktu,
  • ustala działania, które mają wyeliminować konflikt interesów i przeciwdziałać jego negatywnym skutkom, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich realizację,
  • zgłasza konflikt interesów do rejestru prowadzonego w Departamencie Zgodności,
  • monitoruje efekty ustalonych działań i, w razie potrzeby, aktualizuje zgłoszenie przesłane do Departamentu Zgodności.
 • Głównie zapobiegamy sytuacjom, które mogą wywołać konflikt interesów, a przy wystąpieniu konfliktu – eliminujemy i przeciwdziałamy negatywnym skutkom.

  Nasze główne działania:

  • informujemy klientów oraz dostawców i oferentów o przyjętych przez nas przepisach dot. zarządzania konfliktami interesów,
  • odbieramy od oferentów i dostawców oświadczenia dot. konfliktów interesów oraz zgłoszeń konfliktów interesów,
  • ograniczamy zakres osób z dostępem do określonych informacji i zasobów (zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi banku),
  • nasi pracownicy co do zasady nie mogą przyjmować korzyści lub prezentów w relacjach biznesowych (zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi banku),
  • ograniczamy możliwości reprezentowania interesów banku przez pracowników, którzy są powiązani lub bliscy dla osób, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe,
  • ograniczamy możliwość zawierania transakcji osobistych przez osoby zaangażowane w działalność maklerską (zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznych banku),
  • monitorujemy transakcje osobiste pracowników z dostępem do serwisów transakcyjnych banku,
  • zawieramy umowy o zakazie konkurencji z pracownikami z dostępem do istotnych informacji dot. banku (zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi banku),
  • działamy w interesie klienta i zapewniamy możliwie najlepszy rezultat dla klienta w usługach inwestycyjnych.
Grafika do linku Informujemy KNF o takich konfliktach interesów

Powyższe zasady dotyczą też konfliktów interesów, które mogą istotnie wpłynąć na naszą sytuację prawną lub finansową: które wiążą się z potrzebą rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia przez bank zobowiązania przekraczającego 2 500 000 PLN.

Informujemy KNF o takich konfliktach interesów