Od 2019 roku monitorujemy poziom emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności operacyjnej Grupy. Granice raportowanych emisji obejmują: (1) w przypadku danych dla PKO Banku Polskiego wyłącznie ten podmiot (100% emisji), (2) w przypadku danych dla Grupy: bank i wszystkie podmioty zależne banku według kontroli operacyjnej (100% emisji każdej z jednostek). Konsolidacja obejmuje wszystkie poziomy Grupy. Raportowane emisje obejmują Zakres 1 i Zakres 2 w przypadku danych zarówno dla podmiotu dominującego, jak i dla Grupy.

Raportowane emisje zostały obliczone zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (GHG) Corporate Accounting and Reporting Standard w wersji zrewidowanej. W wyniku przeprowadzonych kalkulacji osiągnęliśmy wskaźnik pewności danych (rozumiany jako procent danych pozyskanych ze źródeł wobec wszystkich danych używanych do obliczeń, na które składają się dane pozyskane ze źródeł i dane oszacowane) na poziomie określanym jako dobry (good) w metodologii GHG Protocol.

    
 

Zakres 1:

 

Zakres 2:

 

15 143 Mg CO2e

 

98 909 Mg CO2e

 

Emisje bezpośrednie Grupy powstałe w wyniku
spalania paliw w źródłach będących jej własnością

[GRI 305-1]

 

Emisje pośrednie Grupy powstałe w wyniku
używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej

[GRI 305-2]

W 2019 roku emisje gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2 wyniosły w Grupie Kapitałowej banku łącznie 114 tys. Mg CO2e (ton ekwiwalentu dwutlenku węgla), z czego ponad 89% przypadało na jednostkę dominującą. Większość emisji w przypadku Grupy (87%) przypadało na Zakres 2. Emisje w Zakresie 2 (obliczone zgodnie z metodą location-based) pochodziły w ponad 72% z kupowanej energii elektrycznej, a reszta przypadała na zakupioną energię cieplną. Struktura emisji była bardzo podobna w przypadku jednostki dominującej. [GRI 305-4] Do oceny poziomu intensywności emisji wykorzystaliśmy 4 wskaźniki emisji gazów cieplarnianych: emisje przypadające na pracownika, na klienta, na 1 mln zł aktywów oraz na 1 mln zł zysku netto.

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych w rozbiciu na źródła (w Mg CO2e)

 BankSpółkiGrupa
Zakres 1 – emisje bezpośrednie, będące skutkiem:12 0943 04915 143
  zużycia paliw w budynkach5 4625135 975
  zużycia paliw w pojazdach6 6312 5379 168
Zakres 2 – emisje pośrednie, będące skutkiem:89 5629 34798 909
  zakupu energii elektrycznej64 3327 00871 340
  zakupu energii cieplnej25 2312 33827 569
Całkowite emisje (Zakres 1 + 2)101 65612 396114 052

Wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych w 2019 roku

Emisje GHG Zakres 1 + 2JednostkaWartość
na pracownikaMg CO2e / osobę4,07
na klientakg CO2e / osobę10,94
na 1 mln zł aktywówkg CO2e / 1 mln zł aktywów327,69
na 1 mln zł zysku nettoMg CO2e / 1 mln zł zysku netto28,29

Pobierz: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2019 rok

 

Drukuj