Grupa Kapitałowa Banku jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej z siedzibą centrali banku w Warszawie. PKO Bank Polski, podmiot dominujący grupy, jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku. Jest największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem wartości aktywów i kapitałów własnych, wartości kredytów i depozytów, wielkości sieci dystrybucji, a także liczby obsługiwanych klientów i liczby pracowników. Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne i prawne. Świadczy usługi finansowe i prowadzi obsługę klientów w oddziałach, agencjach, oraz przy użyciu nowoczesnych systemów bankowości internetowej i mobilnej. W 2022 roku otworzył pierwszy oddział w metaversum. Bank obsługuje największą liczbę klientów detalicznych, co sprawia, że pełni szczególną rolę w edukacji klientów umożliwiając im korzystanie z nowych produktów oraz nowych kanałów dostępu do oferowanych usług finansowych.

Poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa Banku oferuje m. in. kredyty hipoteczne, świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, usługi zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, zarządza nieruchomościami, a także prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi windykacyjne i finansowe w Ukrainie.

Bank uzyskuje przychody z tytułu odsetek, z prowizji i opłat oraz z pozostałych źródeł. Z uzyskanych przychodów finansuje koszty operacyjne. Zyskiem dzieli się z akcjonariuszami w zakresie dopuszczanym przez instytucje nadzoru finansowego. Oprócz zysków finansowych bank stara się generować korzyści dla gospodarki, środowiska i lokalnych społeczności. Zrównoważony wymiar działalności we wszystkich obszarach został uwzględniony w nowej strategii na lata 2023-2025.

Struktura zarządcza PKO Banku Polskiego S.A. oraz podmiotów zależnych oparta jest na standardowych, rynkowych zasadach zarządzania. Struktura organizacyjna banku dzieli się na 8 obszarów, które odzwierciedlają sfery działalności banku.

Według stanu na koniec 2023 roku bank należał do 77 organizacji, a w trakcie roku przystąpił m. in. do: PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), IIF (Institute of International Finance) oraz FFP (Future Finance Poland). Grupa Kapitałowa Banku prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: na terytorium Ukrainy, Szwecji i Irlandii, a także w formie oddziału w Republice Federalnej Niemiec, Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Bank prowadzi również działalność transgraniczną w państwach EOG (Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Królestwo Niderlandów, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy, Litwa, Irlandia, Słowacja, Rumunia, Czechy, Niemcy).

      
 

11,9 mln

 

18,5 tys.

 

882

 Klientów PKO Banku Polskiego w segmencie detalicznym
 Klientów w segmencie korporacyjnym i inwestycyjnym
 

Oddziałów detalicznych PKO Banku Polskiego na koniec 2023 roku

Grupa wyróżnia się na polskim rynku wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają jej stabilny i bezpieczny rozwój. Na koniec 2023 roku PKO Bank Polski S.A. był największym krajowym bankiem notowanym na GPW w Warszawie. Na koniec ostatniej sesji 2023 roku inwestorzy wyceniali jego wartość na 62,9 mld PLN.

Duża płynność i wysoka kapitalizacja powodują, że akcje banku wchodzą w skład wielu indeksów giełdowych tj. indeksu dużych polskich spółek WIG20 i WIG30, indeksu sektora bankowego WIG-Banki, indeksu spółek reprezentujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności WIG-ESG, indeksu rynków wschodzących MSCI Emerging Markets oraz indeksu dużych spółek FTSE Russell i STOXX Europe 600.

      
 

501,5 mld zł

 

63 mld zł

 

36%

 Aktywa Grupy PKO Banku Polskiego na koniec 2023 roku
 Wartość rynkowa banku na koniec 2023 roku
 

Udział w rynku kredytów hipotecznych na koniec 2023 roku

Grupa ma największy udział w polskim rynku bankowym oszczędności (20,0%) i kredytów (17,0%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (20,6%). PKO Bank Polski jest liderem pod względem liczby rachunków bieżących i kart płatniczych. Na koniec 2022 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej wyniosła 246,4 mld zł. Depozyty klientów osiągnęły na koniec 2022 roku łączny poziom ponad 339,6 mld zł.

[GRI 2-28] Bank jest członkiem licznych organizacji branżowych i regionalnych (np. Związku Banków Polskich, CFA Institute) oraz wielu organizacji biznesowych takich jak izby gospodarczo-handlowe i organizacje zrzeszające przedsiębiorców (np. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców). 

Więcej o Zasadach ładu korporacyjnego

Struktura zarządcza PKO Banku Polskiego i podmiotów grupy oparta jest na standardowych, rynkowych zasadach zarządzania. Struktura organizacyjna banku dzieli się na 9 obszarów, które odzwierciedlają jego sfery działalności: Obszar Prezesa Zarządu, Obszar Klienta Strategicznego i Bankowości Inwestycyjnej, Obszar Finansów i Rachunkowości, Obszar Bankowości Firm i Przedsiębiorstw oraz Klienta Korporacyjnego, Obszar Administracji, Obszar Rynku Detalicznego i Bankowości Międzynarodowej, Obszar Operacji, Obszar Technologii i Obszar Zarządzania Ryzykiem.

      
 

8

 

8

 

<1%

 Członków Zarządu PKO Banku Polskiego
 

Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2021 (wg stanu na 31.12.2023)

 

Akcji Banku w posiadaniu osób zarządzających

Bank stopniowo wdraża procesy i poszerza strukturę organizacyjną (governance), które mają zapewnić zintegrowane zarządzanie obszarem ESG. Część nowych zadań związanych z ESG została przypisana do istniejących jednostek, a tam, gdzie było to uzasadnione, powołano nowe jednostki, których zadania koncentrują się wyłącznie na kwestiach ESG.

W lipcu 2023 roku w obszarze bankowości korporacyjnej i przedsiębiorstw powołano Departament Programów Publicznych ESG, do którego celów należy wspieranie rozwoju oferty dla klientów w zakresie produktów i usług powiązanych z programami publicznymi i unijnymi, w tym wspierającymi zrównoważony rozwój ESG, w szczególności transformację klimatyczną.

W obszarze Operacji i Bankowości Międzynarodowej powołane zostało Biuro Wsparcia Operacji ESG, którego celem jest wsparcie operacyjne w pozyskiwaniu i budowie bazy danych w zakresie obsługiwanych klientów na potrzeby finansowania przez bank zrównoważonego rozwoju tych klientów oraz udział w usprawnianiu działań Banku dotyczących tego finansowania.

Więcej o Zarządzie PKO Banku Polskiego

Zarządzanie różnorodnością w Banku dotyczy wszystkich pracowników, jego władz oraz kluczowych menedżerów. Rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są ważni bez względu na aspekty w jakich się różnią, w tym m.in. bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia. Budując zespoły rozumiemy, że różnorodność jest ich atutem w tworzeniu innowacji, jak i sprawnym działaniu operacyjnym.

Dążymy do zapewnienia, promowania i upowszechniania różnorodności w Banku i całej Grupie Kapitałowej. Dbamy o to, by różnorodność jako wartość, ale też jako praktyka były obecne w naszej kulturze organizacyjnej, podejmowanych inicjatywach i działaniach oraz w adekwatnych do tematu politykach, przepisach i procesach obowiązujących w Banku.

Zbiór tych inicjatyw jest prezentowany raz do roku przed Radą Nadzorczą oraz Zarządem Banku.

PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych. Jednym z przyjętych celów jest utrzymanie wysokiego odsetka kobiet zatrudnionych na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Bank zobowiązał się, że w 2025 roku będzie on nie niższy niż 40%. W 2023 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 38,7%.

Kodeks Etyki oraz Regulamin Pracy Bankuzawierają zapisy m.in. o przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię lub wyznanie, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy rodzaj zatrudnienia. [GRI 405-1] Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu PKO Banku Polskiego oraz kluczowych menedżerów. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu.

Różnorodność według płci, wieku i doświadczenia - statystyka według stanu na 31 grudnia 2023 roku [GRI 405-1]

Płeć

Kobiety

Mężczyźni

Rada Nadzorcza

1

9

Zarząd

-

8

MRT (Material Risk Takers)

17

58

 

Wiek

30-40 lat

41-50 lat

51-60 lat

> 60 lat

Rada Nadzorcza

1

2

3

4

Zarząd

-

5

3

-

MRT (Material Risk Takers)

6

44

24

1

 

Staż w Banku

do 5 lat

5-10 lat

10-15 lat

15-20 lat

> 20 lat

Rada Nadzorcza

7

3

-

-

-

Zarząd

6

1

1

-

-

MRT (Material Risk Takers)

22

18

12

9

14

Polityka różnorodności członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku jest istotną częścią funkcjonujących w Banku polityk oceny odpowiedniości tj.:

  • Polityki dotyczącej odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceny odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku,
  • Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członów Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej Banku.

Wprowadzone w Banku przepisy określają kierunki doboru, wyznaczania i planowania sukcesji, w tym zaplecza kadrowego oraz oceny odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku. Osoby te są oceniane pod względem kompetencji, wiedzy i umiejętności, doświadczenia adekwatnego do stanowiska, a także reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, uczciwość i etyka działania. Na podstawie wprowadzonych przepisów Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów i członków Rady Nadzorczej Banku, Rada Nadzorcza Banku podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, natomiast członkowie Zarządu Banku podejmują decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości MRT (Material Risk Takers). Rada Nadzorcza Banku monitoruje skuteczność stosowanej polityki, a w stosownych przypadkach, dokonuje zmian z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

 W wyniku corocznego przeglądu Polityki odpowiedniości Zarządu, Rada Nadzorcza Banku w grudniu 2023 roku, w zakresie postanowień polityki różnorodności przyjęła zmiany dotyczące:

  • dookreślenia terminu i sposobu osiągnięcia celów różnorodności w aspekcie płci w Zarządzie poprzez przyjęcie, że docelowe osiągnięcie co najmniej minimalnego poziomu różnorodności płci (tj. 30%) w składzie każdego Zarządu Banku powinno nastąpić począwszy od powołania Zarządu Banku na nową wspólną kadencję po 31.12.2025 roku, a realizacja tego celu nastąpi poprzez stosowanie zasady równości szans w doborze członków Zarządu oraz kształtowania w organizacji kultury różnorodności.

Analogiczne zmiany w polityce różnorodności dotyczącej członków Rady Nadzorczej Banku planowane są w 2024 roku.

Odpowiednie zarządzanie różnorodnością zwiększa efektywność pracy w zespole, poprawia atmosferę pracy, pomaga zatrzymać cennych, doświadczonych pracowników, podnosi innowacyjność i kreatywność. Dlatego w Banku są organizowane szkolenia z tego zakresu. Menedżerowie zdobywają na nich wiedzę oraz umiejętności z obszaru zarządzania różnorodnymi zespołami. To pozwala eliminować niekorzystne zachowania i sytuacje, a wspierać te wartościowe i pozytywne. 

 

 

Najważniejszym dokumentem regulującym kwestie etyki w PKO Banku Polskim jest Kodeks Etyki. Wspiera on obowiązującą w Banku kulturę organizacyjną. Upowszechnia i wdraża wartości banku, którymi są wiarygodność, satysfakcja klienta, przedsiębiorczość oraz ciągłe doskonalenie. Według tych wartości powinni postępować wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska czy pełnionej funkcji. Oprócz niego stosujemy również Kodeks Etyki Bankowej (Zasady dobrej praktyki bankowej) Związku Banków Polskich

W wymiarze praktycznym kodeks jest narzędziem, które wspiera upowszechnianie oraz wdrażanie wartości etycznych w banku. Jego zapisy dotyczą pracowników jak również wszystkich osób, które wykonują na rzecz lub w imieniu Banku działania biznesowe lub pośredniczą w działalności banku. O obowiązku przestrzegania Kodeksu Etyki przez każdego pracownika banku stanowi Regulamin Pracy banku. Organizowane są inicjatywy promujące Kodeks Etyki i wartości banku. 

Zakres zastosowania Kodeksu Etyki banku obejmuje następujące obszary: relacji banku z klientami, relacji pomiędzy pracownikami banku, podejścia banku do współpracy z kontrahentami oraz działalności banku poza obszarem biznesowym. Kodeks Etyki i Regulamin Pracy banku zawierają postanowienia dotyczące m.in. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię lub wyznanie, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy rodzaj zatrudnienia.

Oprócz powyższych zagadnień Kodeks Etyki i Regulamin Pracy banku odnoszą się do takich kwestii jak niewykorzystywanie informacji poufnych do celów prywatnych, niepodejmowanie działań, które kolidowałyby z obowiązkami służbowymi, zakaz prowadzenia działań mobbingowych i przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym. Moduł z zakresu etyki jest częścią szkolenia adaptacyjnego dla nowych pracowników. Aby przeciwdziałać naruszeniom etyki w banku, stosuje się przepisy wewnętrzne dotyczące zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych. Bank analizuje sprawy również pod kątem braku zgodności i naruszenia konfliktów interesów. Pracownicy zgłaszają ewentualne przypadki naruszeń na specjalnie wyznaczone skrzynki. Wątpliwości zgłaszane przez pracowników w zakresie etyki są na bieżąco wyjaśniane.

W grudniu 2023 roku bank uchwałą Zarządu znowelizował Kodeks Etyki, a w styczniu 2024 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła zmodyfikowany Kodeks. Dokonano zmiany i redefinicji obowiązujących w banku wartości. Wprowadzono trzy kluczowe wartości dla skutecznego realizowania misji i strategii banku:

  • partnerstwo - wspólnie dbamy o najlepsze doświadczenia klientów i pracowników, budujemy partnerskie relacje oparte na wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu,
  • rozwój - wychodzimy naprzeciw zmianom i podejmujemy ambitne wyzwania, dbamy o swój rozwój i wspieramy w tym innych, oferujemy klientom wsparcie w rozwoju w dynamicznie cyfryzującym się świecie,
  • wpływ - działamy odważnie, cenimy sprawczość, odpowiedzialność i zaangażowanie, jesteśmy innowacyjni w tworzeniu rozwiązań i skuteczni w realizacji celów.

W 2023 roku bank prowadził działania szkoleniowe skierowane do wszystkich pracowników banku oraz kadry menedżerskiej. Szkolenia te dotyczyły zagadnień istotnych z punktu widzenia upowszechniania etyki zachowań w zespołach, takich jak budowanie relacji w zespole, identyfikacja emocji, sposobów radzenia sobie ze stresem, kwestii motywowania pracowników do pracy i zarządzania zespołem w środowisku zmian. Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy otrzymują informacje na temat wartości oraz Kodeksu Etyki w pierwszych dniach pracy w ramach procesu wdrożenia.

[GRI 2-16]  W obszarze pracowniczym istnieją mechanizmy promowania i monitorowania przestrzegania w banku zasad etyki w tym mechanizmy monitorowania sytuacji naruszających te zasady, w szczególności mogących wiązać się z negatywnym wpływem organizacji na interesariuszy jak również sposobu postępowania w relacjach biznesowych oraz z otoczeniem społecznym oparte m.in. o wprowadzone wewnętrznymi przepisami procedury skargowe, Kodeks etyki oraz obowiązki sprawozdawcze wobec Zarządu i Rady Nadzorczej. 

W 2023 roku w obszarze pracowniczym nie identyfikowano, a tym samym nie zgłaszanodo Zarządu i Rady Nadzorczej banku znaczących obaw związanych z negatywnym wpływem organizacji na jej interesariuszy, w tym dotyczących relacji biznesowych.

W ramach funkcjonowania anonimowego systemu zgłaszania naruszeń do Zarządu banku ani Rady Nadzorczej nie wpłynęły informacje wskazujące na nieprawidłowości skutkujące krytycznym wpływem organizacji na jej interesariuszy.

 

Drukuj