[GRI 102-3] Grupa Kapitałowa Banku jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej z siedzibą centrali banku w Warszawie. [GRI 102-5] PKO Bank Polski, podmiot dominujący Grupy, jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku. Jest największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem wartości aktywów i kapitałów własnych, wartości kredytów i depozytów, wielkości sieci dystrybucji, a także liczby klientów i pracowników. [GRI 102-2] Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne i prawne, prowadzącym działalność biznesową w ramach segmentu detalicznego oraz segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego. Posiada 13 podmiotów bezpośrednio zależnych, w których ma 100% udziałów. [GRI 102-43] Ze względu na taką strukturę właścicielską Grupy, spółki raportują do banku jako podmiotu dominującego. Przez podmioty zależne Grupa oferuje kredyty hipoteczne, świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, usługi zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, zarządza nieruchomościami, a także prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi windykacyjne i finansowe. [GRI 102-7] Bank oferuje swoje usługi poprzez sieć 1115 oddziałów i 538 agencji w kraju i dostarcza je 11,0 mln klientom detalicznym i 15,6 tys. klientom korporacyjnym. [GRI 102-4, 102-6] Grupa prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne na terytorium Ukrainy, Szwecji i Irlandii, a także poprzez oddziały w Niemieczech i Czechach. [GRI 102-9] Współpracuje z partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług oraz jako zleceniodawca usług agencyjnych i outsourcingowych.

      
 

11,0 mln

 

15,6 tys.

 

1 653

 Klientów PKO Banku Polskiego w segmencie detalicznym
 Klientów w segmencie korporacyjnym i inwestycyjnym
 

Oddziałów i agencji PKO Banku Polskiego na koniec 2019 roku

Działania prowadzone przez Grupę w 2019 roku pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych oraz umocnienie wiodącej pozycji wśród największych instytucji finansowych w Polsce. Na koniec 2019 roku PKO Bank Polski był największą spółką notowaną na GPW, a jego wartość na ostatniej sesji notowań wyniosła ponad 43 mld zł. Bank, jako jedyna polska spółka, został zaliczony do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell, a wyniki europejskich testów warunków skrajnych potwierdzają, że PKO Bank Polski jest jednym z najbezpieczniejszych banków w Europie.

      
 

348 mld zł

 

43,1 mld zł

 

17,9%

 Aktywa Grupy PKO Banku Polskiego na koniec 2019 roku
 Wartość rynkowa banku na koniec 2019 roku
 

Udział w rynku kredytów na koniec 2019 roku

Grupa posiada wiodące udziały w polskim rynku bankowym oszczędności (18,4%) i kredytów (17,9%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (20,1%). PKO Bank Polski jest liderem pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących i kart płatniczych. Wysokie standardy w zakresie obsługi klientów oraz skuteczne procedury oceny ryzyka kredytowego doprowadziły do zwiększenia w 2019 roku portfela finansowania udzielonego klientom do poziomu ponad 245 mld zł. Depozyty klientów osiągnęły na koniec 2019 roku łączny poziom ponad 256 mld zł.

[GRI 102-13] Bank jest członkiem licznych organizacji branżowych i regionalnych (np. Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej, NATO Industry Cyber Partnership) oraz wielu organizacji biznesowych takich jak izby gospodarczo-handlowe i organizacje zrzeszające przedsiębiorców (np. Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacji Przedsiębiorców Polskich).

Więcej o Zasadach Ładu korporacyjnego

Struktura zarządcza PKO Banku Polskiego oraz podmiotów Grupy oparta jest na standardowych, rynkowych zasadach zarządzania. Struktura organizacyjna banku dzieli się na 9 obszarów, które odzwierciedlają jego sfery działalności: Obszar Prezesa Zarządu, Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Analiz i Administracji, Obszar Finansów i Rachunkowości, Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi, Obszar Operacji, Obszar Informatyki, Obszar Zarządzania Ryzykiem, Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Obszar Rynku Detalicznego.

      
 

9

 

38 miesięcy

 

<1%

 Członków Zarządu PKO Banku Polskiego
 

Średni okres kadencji członków Zarządu (wg stanu na 07.2020)

 

Akcji banku w posiadaniu osób zarządzających

Zarządzanie kwestiami społecznymi i środowiskowymi Grupy jest rozproszone w różnych komórkach organizacyjnych. W banku działania w tym zakresie są podejmowane przez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne w ramach wszystkich 9 obszarów działalności. W 2019 roku w ramach Obszaru Finansów została wyodrębniona nowa jednostka organizacyjna – Biuro Raportowania Działalności Grupy, którego zadaniem jest m.in. zbieranie, analizowanie oraz upublicznianie informacji w zakresie zagadnień społecznych i środowiskowych. Oznacza to, że zagadnienia środowiskowo-społeczne uzyskały kierownicze umocowanie w strukturze banku.

Więcej o Zarządzie PKO Banku Polskiego

Zarządzanie różnorodnością w banku dotyczy wszystkich pracowników, jego władz oraz kluczowych menedżerów. Rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są ważni bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny czy kraj pochodzenia. Działania związane z różnorodnością dotykają wielu aspektów działalności Grupy i mają na względzie poszanowanie innych osób, równe traktowanie i wykorzystanie potencjału pracowników. Zbiór tych inicjatyw jest prezentowany raz do roku przed Radą Nadzorczą oraz Zarządem banku.

Kodeks Etyki oraz Regulamin Pracy banku zawierają zapisy m.in. o przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię lub wyznanie, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy rodzaj zatrudnienia. [GRI 405-1] Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu PKO Banku Polskiego oraz kluczowych menedżerów. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu.

Różnorodność według płci, wieku i doświadczenia

 Kluczowi menedżerowieZarządRada Nadzorcza
 201820192018201920182019
Liczba członków:285306991011
  mężczyźni1721879989
  kobiety1131190022
  wiek >60 lat671165
  wiek 51-60 lat60623323
  wiek 41-50 lat1561763522
  wiek 30-40 lat63612--1
  staż >20 lat4353----
  staż 15-20 lat4241----
  staż 10-15 lat4349-1--
  staż 5-10 lat981023211
  staż <5 lat596166910

W banku zostały wprowadzone przepisy określające kierunki doboru, wyznaczania i planowania sukcesji, w tym zaplecza kadrowego oraz dokonywania oceny odpowiedniości członków zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w banku. Osoby te są oceniane pod względem posiadanych kompetencji, wiedzy i umiejętności, doświadczenia adekwatnego do stanowiska, a także reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, uczciwość i etyka działania. Na skutek wprowadzonych przepisów Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny członków Zarządu banku, natomiast członkowie Zarządu banku podejmują decyzje w zakresie doboru i oceny MRT (Material Risk Takers). Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność stosowanej polityki, a w stosownych przypadkach, dokonuje zmian z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

[GRI 102-16] Najważniejszym dokumentem regulującym kwestie etyki w PKO Banku Polskim jest Kodeks Etyki. Wspiera on obowiązującą w banku kulturę organizacyjną. Upowszechnia i wdraża wartości banku, którymi są wiarygodność, satysfakcja klienta, przedsiębiorczość oraz ciągłe doskonalenie. Według tych wartości powinni postępować wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska czy pełnionej funkcji. Oprócz niego stosujemy również Kodeks Etyki Bankowej (Zasady dobrej praktyki bankowej) Związku Banków Polskich.

Bank intensywnie promuje etykę wśród pracowników. W 2019 roku przeprowadziliśmy dwie duże kampanie, które dotyczyły zmiany przepisów z zakresu etyki oraz wyborów Ambasadorów Etyki. Ambasadorzy Etyki tworzą nową funkcję społeczną w banku, są wybierani w wyborach powszechnych przez wszystkich pracowników spośród kandydatów pozytywnie ocenianych i szanowanych w środowisku zawodowym i poza nim. Ich rolą jest wspieranie osób zgłaszających naruszenia uprawnień z obszaru etyki (w tym mobbingu i dyskryminacji) oraz wspieranie pracodawcy w tworzeniu rozwiązań umacniających wartości, zasady, normy postępowania i postawy etyczne, o których mowa w Kodeksie Etyki. Pierwsze wybory Ambasadorów Etyki przeprowadziliśmy w październiku 2019 roku w poszczególnych okręgach wyborczych, odpowiadających podziałowi struktur banku na regiony detaliczne. W pierwszych wyborach wyłoniliśmy 12 Ambasadorów Etyki, których kadencja rozpoczęła się 25 października i potrwa 2 lata.

Zakres zastosowania Kodeksu Etyki banku obejmuje cztery obszary: relacji banku z klientami, relacji pomiędzy pracownikami banku, podejścia banku do współpracy z kontrahentami oraz działalności banku poza obszarem biznesowym. Kodeks Etyki i Regulamin Pracy banku zawierają postanowienia dotyczące m.in. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię lub wyznanie, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy rodzaj zatrudnienia.

Oprócz powyższych zagadnień Kodeks Etyki i Regulamin Pracy banku odnoszą się do takich kwestii jak niewykorzystywanie informacji poufnych do celów prywatnych, niepodejmowanie działań, które kolidowałyby z obowiązkami służbowymi, zakaz prowadzenia działań mobbingowych i przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym. Moduł z zakresu etyki jest częścią szkolenia adaptacyjnego dla nowych pracowników. Aby przeciwdziałać naruszeniom etyki w banku, stosuje się przepisy wewnętrzne dotyczące zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych. Bank analizuje sprawy również pod kątem braku zgodności i naruszenia konfliktów interesów. Pracownicy zgłaszają ewentualne przypadki naruszeń na specjalnie wyznaczone skrzynki. Wątpliwości zgłaszane przez pracowników w zakresie etyki są na bieżąco wyjaśniane.

Część podmiotów zależnych w Grupie Kapitałowej banku w realizowaniu polityki zarządzania etyką posługuje się sformalizowanym zbiorem norm i zasad postępowania w postaci kodeksu etyki i ma zdefiniowane wartości organizacji. Zgłaszanie naruszeń z zakresu etyki w podmiotach zależnych następuje na specjalną anonimową skrzynkę lub telefonicznie, a zachowania niezgodne z regulaminami i przepisami prawa podlegają odpowiednim sankcjom wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy podmiotu. Odpowiedzialność za zarządzanie kwestiami etycznymi spoczywa co do zasady na Zarządach spółek, którym wsparcia udzielają struktury HR. Poza możliwością zgłaszania naruszeń, nie istnieje uniwersalny mechanizm dotyczący zasięgania porad i wyjaśnienia wątpliwości etycznych, a na stronach internetowych dostępnych dla kontrahentów lub klientów nie są upubliczniane wewnętrzne kodeksy etyki lub równoważne przepisy z zakresu etyki.

Drukuj