Grupa Kapitałowa Banku jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej z siedzibą centrali banku w Warszawie. PKO Bank Polski, podmiot dominujący grupy, jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku. Jest największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem wartości aktywów i kapitałów własnych, wartości kredytów i depozytów, wielkości sieci dystrybucji, a także liczby klientów i pracowników. Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne i prawne. Świadczy usługi finansowe i prowadzi obsługę klientów w oddziałach, agencjach, oraz przy użyciu nowoczesnych systemów bankowości internetowej i mobilnej. W 2022 roku otworzył pierwszy oddział w metaversum. Bank obsługuje największą liczbę klientów detalicznych, co sprawia, że pełni szczególną rolę w edukacji klientów umożliwiając im korzystanie z nowych produktów oraz nowych kanałów dostępu do oferowanych usług finansowych.

Poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa Banku oferuje m. in. kredyty hipoteczne, świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, usługi zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, zarządza nieruchomościami, a także prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi windykacyjne i finansowe w Ukrainie.

Bank uzyskuje przychody z tytułu odsetek, z prowizji i opłat oraz z pozostałych źródeł. Z uzyskanych przychodów finansuje koszty operacyjne. Zyskiem dzieli się z akcjonariuszami w zakresie dopuszczanym przez instytucje nadzoru finansowego. Oprócz zysków finansowych Bank stara się generować korzyści dla gospodarki, środowiska i lokalnych społeczności. Zrównoważony wymiar działalności we wszystkich obszarach został uwzględniony w nowej strategii na lata 2023-2025.

Struktura zarządcza PKO Banku Polskiego S.A. oraz podmiotów zależnych oparta jest na standardowych, rynkowych zasadach zarządzania. Struktura organizacyjna Banku dzieli się na 9 obszarów, które odzwierciedlają sfery działalności Banku.

Według stanu na koniec 2022 roku Bank należał do 76 organizacji, a w trakcie roku przystąpił do Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Bank oferuje swoje usługi poprzez sieć 967 oddziałów i 349 agencji w kraju i dostarcza je 11,6 mln klientom detalicznym i 18 tys. klientom korporacyjnym. Grupa Kapitałowa Banku prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: na terytorium Ukrainy, Szwecji i Irlandii, a także w formie oddziału w Republice Federalnej Niemiec, Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Współpracuje z partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług oraz jako zleceniodawca usług agencyjnych i outsourcingowych.

      
 

11,6 mln

 

18 tys.

 

1 316

 Klientów PKO Banku Polskiego w segmencie detalicznym
 Klientów w segmencie korporacyjnym i inwestycyjnym
 

Oddziałów i agencji PKO Banku Polskiego na koniec 2022 roku

Grupa wyróżnia się na polskim rynku wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają jej stabilny i bezpieczny rozwój. Na koniec 2022 roku bank był największą spółką notowaną na GPW, a jego wartość na koniec roku wyniosła 38 mld zł. Wyniki europejskich testów warunków skrajnych potwierdzają, że PKO Bank Polski jest jednym z najbezpieczniejszych banków w Europie.

      
 

428 mld zł

 

38 mld zł

 

20,4%

 Aktywa Grupy PKO Banku Polskiego na koniec 2022 roku
 Wartość rynkowa banku na koniec 2022 roku
 

Udział w rynku kredytów na koniec 2022 roku

Grupa ma największy udział w polskim rynku bankowym oszczędności (20,0%) i kredytów (17,0%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (20,6%). PKO Bank Polski jest liderem pod względem liczby rachunków bieżących i kart płatniczych. Na koniec 2022 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej wyniosła 246,4 mld zł. Depozyty klientów osiągnęły na koniec 2022 roku łączny poziom ponad 339,6 mld zł.

[GRI 2-28] Bank jest członkiem licznych organizacji branżowych i regionalnych (np. Związku Banków Polskich, CFA Institute) oraz wielu organizacji biznesowych takich jak izby gospodarczo-handlowe i organizacje zrzeszające przedsiębiorców (np. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców).

 

 

Więcej o Zasadach ładu korporacyjnego

Struktura zarządcza PKO Banku Polskiego i podmiotów grupy oparta jest na standardowych, rynkowych zasadach zarządzania. Struktura organizacyjna banku dzieli się na 9 obszarów, które odzwierciedlają jego sfery działalności: Obszar Prezesa Zarządu, Obszar Klienta Strategicznego i Bankowości Inwestycyjnej, Obszar Finansów i Rachunkowości, Obszar Bankowości Firm i Przedsiębiorstw oraz Klienta Korporacyjnego, Obszar Administracji, Obszar Rynku Detalicznego i Bankowości Międzynarodowej, Obszar Operacji, Obszar Technologii i Obszar Zarządzania Ryzykiem.

      
 

9

 

38 miesięcy

 

<1%

 Członków Zarządu PKO Banku Polskiego
 

Średni okres kadencji członków Zarządu (wg stanu na 01.2023)

 

Akcji banku w posiadaniu osób zarządzających

Od października 2022 roku w ramach Obszaru Prezesa Zarządu działa Departament Zrównoważonego Rozwoju ESG, którego zadaniem jest koordynowanie działań zapewniających zrównoważony i odpowiedzialny rozwój Banku i Grupy Kapitałowej Banku w zakresie ESG. Oznacza to, że zagadnienia środowiskowo-społeczne uzyskały  samodzielne umocowanie w strukturze Banku. 

Więcej o Zarządzie PKO Banku Polskiego

Zarządzanie różnorodnością w banku dotyczy wszystkich pracowników, jego władz oraz kluczowych menedżerów. Rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są ważni bez względu na aspekty w jakich się różnią, w tym m.in. bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia. Budując zespoły rozumiemy, że różnorodność jest ich atutem w tworzeniu innowacji, jak i sprawnym działaniu operacyjnym.

Dążymy do zapewnienia, promowania i upowszechniania różnorodności w Banku i całej Grupie Kapitałowej. Dbamy o to, by różnorodność jako wartość, ale też jako praktyka były obecne w naszej kulturze organizacyjnej, podejmowanych inicjatywach i działaniach oraz w adekwatnych do tematu politykach, przepisach i procesach obowiązujących w Banku.

Zbiór tych inicjatyw jest prezentowany raz do roku przed Radą Nadzorczą oraz Zarządem banku.

PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych. Jednym z przyjętych celów jest utrzymanie wysokiego odsetka kobiet na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Bank zobowiązał się, że w 2025 roku będzie on nie niższy niż 35%. W 2021 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 38%.

Kodeks Etyki oraz Regulamin pracy banku zawierają zapisy m.in. o przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię lub wyznanie, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy rodzaj zatrudnienia. [GRI 405-1] Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu PKO Banku Polskiego oraz kluczowych menedżerów. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu.

Różnorodność według płci, wieku i doświadczenia

 Kluczowi menedżerowieZarządRada Nadzorcza
Liczba członków:71811
  mężczyźni 55710
  kobiety 161 1
  wiek >60 lat 11 4
  wiek 51-60 lat 193 1
  wiek 41-50 lat 424 4
  wiek 30-40 lat 9- 2
  staż >20 lat 50- -
  staż 15-20 lat 12 - -
  staż 10-15 lat 3 - -
  staż 5-10 lat -3 2
  staż <5 lat 65 9

Wprowadzone w Banku przepisy określają kierunki doboru, wyznaczania i planowania sukcesji, w tym zaplecza kadrowego oraz oceny odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku. Osoby te są oceniane pod względem kompetencji, wiedzy i umiejętności, doświadczenia adekwatnego do stanowiska, a także reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, uczciwość i etyka działania. Na podstawie wprowadzonych przepisów Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów i członków Rady Nadzorczej Banku, Rada Nadzorcza Banku podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, natomiast członkowie Zarządu Banku podejmują decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości MRT (Material Risk Takers). Rada Nadzorcza Banku monitoruje skuteczność stosowanej polityki, a w stosownych przypadkach, dokonuje zmian z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

 

W 2021 roku dostosowano treści polityk oceny róznorodności do zmian wynikających z wydanych nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (2021) w zakresie dotyczącym dodania dodatkowych kryteriów wspierających różnorodność w składzie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej tj. wiek i płeć, a także wskazania oczekiwanego, minimalnego progu udziału w składzie tych organów mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%.

 

Najważniejszym dokumentem regulującym kwestie etyki w PKO Banku Polskim jest Kodeks Etyki. Wspiera on obowiązującą w banku kulturę organizacyjną. Upowszechnia i wdraża wartości banku, którymi są wiarygodność, satysfakcja klienta, przedsiębiorczość oraz ciągłe doskonalenie. Według tych wartości powinni postępować wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska czy pełnionej funkcji. Oprócz niego stosujemy również Kodeks Etyki Bankowej (Zasady dobrej praktyki bankowej) Związku Banków Polskich.

W wymiarze praktycznym kodeks jest narzędziem, które wspiera upowszechnianie oraz wdrażanie wartości etycznych w banku. Jego zapisy dotyczą pracowników jak również wszystkich osób, które wykonują na rzecz lub w imieniu banku działania biznesowe lub pośredniczą w działalności banku. O obowiązku przestrzegania Kodeksu Etyki przez każdego pracownika banku stanowi Regulamin Pracy Banku. Organizowane są inicjatywy promujące Kodeks Etyki i wartości banku.

Dodatkowo dla wszystkich pracowników przygotowano szkolenie z zakresu etyki i wartości banku.

 

Zakres Zakres zastosowania Kodeksu Etyki banku obejmuje cztery obszary: relacji banku z klientami, relacji pomiędzy pracownikami banku, podejścia banku do współpracy z kontrahentami oraz działalności banku poza obszarem biznesowym. Kodeks Etyki i Regulamin Pracy banku zawierają postanowienia dotyczące m.in. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię lub wyznanie, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy rodzaj zatrudnienia.

Oprócz powyższych zagadnień Kodeks Etyki i Regulamin Pracy banku odnoszą się do takich kwestii jak niewykorzystywanie informacji poufnych do celów prywatnych, niepodejmowanie działań, które kolidowałyby z obowiązkami służbowymi, zakaz prowadzenia działań mobbingowych i przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym. Moduł z zakresu etyki jest częścią szkolenia adaptacyjnego dla nowych pracowników. Aby przeciwdziałać naruszeniom etyki w banku, stosuje się przepisy wewnętrzne dotyczące zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych. Bank analizuje sprawy również pod kątem braku zgodności i naruszenia konfliktów interesów. Pracownicy zgłaszają ewentualne przypadki naruszeń na specjalnie wyznaczone skrzynki. Wątpliwości zgłaszane przez pracowników w zakresie etyki są na bieżąco wyjaśniane.

Dodatkowo w 2022 roku Zarząd Banku, jak i Rada Nadzorczą Banku zaakceptowały nowelizację Kodeksu Etyki. Nowe przepisy określiły w szczególności:

a)     że zachowania niezgodne z postawami etycznymi wskazanymi w „Kodeksie Etyki PKO Banku Polskiego S.A.” są nieakceptowalne,

b)     proces weryfikacji i oceny przestrzegania zasad etyki w Banku

W celu ujednolicenia rozwiązań bank przekazał podmiotom grupy Kodeks Etyki Spółki Grupy PKO Banku Polskiego, który stanowi implementację Kodeksu Etyki banku. Podmioty Grupy Kapitałowej wdrożyły kodeks Etyki spółki na podstawie wzoru przesłanego przez bank, co oznacza stosowanie jednolitych zasad w całej Grupie Kapitałowej Banku.

[GRI 2-16] W obszarze pracowniczym istnieją mechanizmy promowania i monitorowania przestrzegania w Banku zasad etyki w tym mechanizmy monitorowania sytuacji naruszających te zasady, w szczególności mogących wiązać się z negatywnym wpływem organizacji na interesariuszy jak również sposobu postępowania w relacjach biznesowych oraz z otoczeniem społecznym oparte m.in. o wprowadzone wewnętrznymi przepisami procedury skargowe, Kodeks etyki oraz obowiązki sprawozdawcze wobec Zarządu i Rady Nadzorczej. 

W 2022 roku w obszarze pracowniczym nie identyfikowano, a tym samym nie zgłaszano do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku znaczących obaw związanych z negatywnym wpływem organizacji na jej interesariuszy, w tym dotyczących relacji biznesowych.

W ramach funkcjonowania anonimowego systemu zgłaszania naruszeń do Zarządu Banku ani Rady Nadzorczej nie wpłynęły informacje wskazujące na nieprawidłowości skutkujące krytycznym wpływem organizacji na jej interesariuszy.

Drukuj