Ze względu na charakter działalności gospodarczej bezpośrednie oddziaływanie banku i grupy kapitałowej na środowisko naturalne jest ograniczone do zużycia zasobów naturalnych. Wszystkie podmioty grupy monitorują zużycie surowców i angażują się w działania przyczyniające się do zmniejszenia ich konsumpcji. Pośredni wpływ na środowisko dotyczy finansowania udzielanego przez bank podmiotom gospodarczym i publicznym oraz oferty produktowej banku. 

PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych. Bank zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 roku oraz do zwiększania wolumenu zielonego finansowania o co najmniej 5% r/r. Zaangażowanie w zielone finansowanie w relacji do aktywów banku będzie się utrzymywało na poziomie co najmniej 3x wyższym niż finansowanie sektorów wysokoemisyjnych.

W 2022 roku Bank zwiększył zielone finansowanie o 54% r/r, dzięki czemu wartość zaangażowania w zielone finansowanie była o 5 razy wyższa niż w finansowanie wysokoemisyjne.

W 2022 roku żaden z podmiotów grupy kapitałowej nie prowadził przedsięwzięcia, które mogło znacząco oddziaływać na środowisko. [GRI 307-1] W grupie nie toczyły się postępowania administracyjne związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska, które zakończyły się nałożeniem kar finansowych.

[GRI 302-4] Bank kontynuuje działania zmierzające do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO50001. Celem jest optymalizacja wykorzystania energii w przedsiębiorstwie, wprowadzenie jednego systemu kontroli jej zużycia oraz zintensyfikowanie działań w celu redukcji zużycia nośników energii.

Bank posiada następujące polityki: Odnawialnych Źródeł Energii, Sektora Energii Wysokoemisyjnej, Chemia-Ropa-Gaz, Nieruchomości przychodowe (przyjęta i wdrożona w 2022 roku), Budownictwo i materiały budowlane, Dealerzy samochodowi i firmy CFM, Publiczna służba zdrowia, Handel, JST (przyjęta i wdrożona w 2022 roku).

Poza wyżej wymienionymi politykami Bank (w segmencie korporacyjnym) na bieżąco śledzi zmiany i tendencje rynkowe w różnych branżach/sektorach, publikuje wewnętrzne materiały (np. ulotki branżowe określające aktualne trendy rynku) i organizuje spotkania branżowe. Te działania mają bezpośredni wpływ na wysoką jakość portfela kredytowego.

Zużycie surowców naturalnych
Polityki sektorowe
ESG w procesie kredytowym
Zielona oferta produktowa
Drukuj