Ze względu na charakter działalności gospodarczej bezpośrednie oddziaływanie banku i grupy kapitałowej na środowisko naturalne jest ograniczone do zużycia zasobów naturalnych. Wszystkie podmioty grupy monitorują zużycie surowców i angażują się w działania przyczyniające się do zmniejszenia ich konsumpcji. Pośredni wpływ na środowisko dotyczy finansowania udzielanego przez bank podmiotom gospodarczym i publicznym oraz oferty produktowej Banku. 

PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych. Bank zobowiązał się do ograniczenie emisji własnych (Zakres 1 i 2), >90% zakupionej energii z certyfikatami zielonego pochodzenia oraz neutralności klimatycznej w zakresie 1 i 2 do 2030 roku.

W 2023 roku żaden z podmiotów grupy kapitałowej nie prowadził przedsięwzięcia, które mogło znacząco oddziaływać na środowisko.
[GRI 307-1] W grupie nie toczyły się postępowania administracyjne związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska, które zakończyły się nałożeniem kar finansowych.
[GRI 302-4]  Bank systematycznie ogranicza zużycie energii. Całkowite zużycie energii ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 roku dla Grupy spadło o 4,6%, w tym dla banku o 3,8% i dla spółek o 8,7%.

Intensywność zużycia energii w Grupie Kapitałowej Banku w 2023 roku  [GRI 302-3]

WskaźnikJednostka2023r/r(%)20222021
całkowite zuzycie energii na pracownikaMWh/osobę7,9-7,58,68,4
Całkowite zużycie energii na 1 mln PLN aktywówmwH/1 MLN pln AKTYWÓW411,4-17,9501,5522,9

W 2023 roku bank zamontował 15 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 451,78 kWp, dla których oszacowane uzyski energii odnawialnej wynoszą 409 373 kWh/rok. Na koniec 2023 roku w obiektach banku było zainstalowano 28 mikro instalacji fotowoltaicznych, z czego 5 sztuk zainstalowanych pod koniec roku nie była jeszcze uruchomiona produkcyjnie. 

Energia elektryczna wytworzona przez Bank w mikroinstalacjach fotowoltaicznych (kWh)

 20232022
Sprzedaż energii odnawialnej wytworzonej przez Bank73 57647 729
Produkcja wlasna energii odnawialnej300 571171 105
Zużycie energii elektrycznej wytworzonej samodzielnie226 995123 376

Celem strategicznym banku jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2030 roku, co wiąże się z redukcją zużycia energii.

Bank posiada następujące Polityki: Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), Sektora Energii Wysokoemisyjnej, Sektora Chemii-Ropy-Gazu, Nieruchomości Przychodowych, Budownictwa i materiałów budowlanych, Dealerzy samochodowi i firmy CFM, Publicznej służby zdrowia, Handlu i JST.

Poza wyżej wymienionymi politykami Bank (w segmencie korporacyjnym) na bieżąco śledzi zmiany i tendencje rynkowe w różnych branżach/sektorach, publikuje wewnętrzne materiały (np. ulotki branżowe określające aktualne trendy rynku) i organizuje spotkania branżowe. Te działania mają bezpośredni wpływ na wysoką jakość portfela kredytowego.

Zużycie surowców naturalnych
Polityki sektorowe
ESG w procesie kredytowym
Drukuj