Ze względu na charakter działalności gospodarczej, bezpośrednie oddziaływanie banku i Grupy Kapitałowej Banku na środowisko naturalne jest ograniczone do zużycia zasobów naturalnych. Wszystkie podmioty Grupy monitorują zużycie surowców i angażują się w działania przyczyniające się do zmniejszenia ich konsumpcji. W 2019 roku żaden z podmiotów Grupy Kapitałowej Banku nie prowadził przedsięwzięcia, które mogło znacząco oddziaływać na środowisko. [GRI 307-1] W żadnej ze spółek, ani w banku nie toczyły się postępowania administracyjne związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska i skutkujące nałożeniem kar finansowych. Pośredni wpływ na środowisko dotyczy finansowania udzielanego przez bank podmiotom gospodarczym i publicznym oraz oferty produktowej. W 2019 roku przyjęliśmy dwie polityki sektorowe dotyczące finansowania sektora energii wysokoemisyjnej oraz sektora chemii, ropy i gazu. Nasze działania pro-środowiskowe wspierane są również przez wprowadzanie do oferty banku produktów pro-środowiskowych.

Nowe sektorowe polityki finansowania
Wytworzone odpady i zużycie surowców
Produktowa odpowiedzialność środowiskowa
Drukuj