2024-01-23 16:33

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 stycznia 2024 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałą nr 32/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 21 czerwca 2023 r.

Rejestracja dotyczy następujących zmian:

  1. w § 4 ust. 2 pkt 15 po lit. d dodano lit. e o następującym brzmieniu:

„e) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,”,

  1. w § 7 ust. 4 otrzymał brzmienie:

„4. Nabycie przez Bank akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”.