Struktura akcjonariatu

Informacje o akcjach

Akcjonariusze 2023
Liczba akcji:1 250 000 000
Wartość nominalna 1 akcji:1 zł
Notowane:GPW w Warszawie od 10.11.2004 r.
Indeksy:WIG, WIG20, WIG30, WIG Banki
ISIN:PLPKO0000016
FISN:PKOBP/BRSH SER-A-D PLN1.0
LEI:P4GTT6GF1W40CVIMFR43
Bloomberg:PKO PW
Reuters:PKOB WA

 

Informacje o akcjonariuszach (stan na 31.12.2023 r.)

Akcjonariusze 2023
Akcjonariusz

Udział w kapitale
zakładowym / %

Głosy na WZA / %

Dane adresowe
akcjonariuszy znaczących

Dane kontaktowe
akcjonariuszy znaczących

ikona kwadratu Skarb Państwa

367 918 98029,43%367 918 98029,43%

Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

+48 22 695 86 90
sekretariatDNI@map.gov.pl
www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe

ikona kwadratu Nationale-Nederlanden OFE

115 594 1529,25%115 594 1529,25%Nationale-Nederlanden PTE S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
+48 22 522 00 00 
info@nn.pl
www.nn.pl

ikona kwadratu Allianz Polska OFE

101 787 5948,14%101 787 5948,14%

PTE Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

+48 22 567 46 00 
pte@allianz.pl
www.ofeallianz.pl

ikona kwadratu Pozostali akcjonariusze

664 699 27453,18%664 699 27453,18%  
Ogółem1 250 000 000100%1 250 000 000100%  

 

Dywidenda
Polityka dywidendowa i historyczne wypłaty dywidendy
Drukuj