Informacje ogólne

Informacje o akcjach

Akcjonariusze 2019
Liczba akcji:1 250 000 000
Wartość nominalna 1 akcji:1 zł
Notowane:GPW w Warszawie od 10.11.2004 r.
Indeksy:WIG, WIG20, WIG30, WIG Banki
ISIN:PLPKO0000016
FISN:PKOBP/BRSH SER-A-D PLN1.0
LEI:P4GTT6GF1W40CVIMFR43
Bloomberg:PKO PW
Reuters:PKOB WA

 

Informacje o akcjonariuszach (stan na 31.12.2019)

Akcjonariusze 2019
Akcjonariusz

Udział w kapitale
zakładowym / %

Głosy na WZA / %

Dane adresowe
akcjonariuszy znaczących

Dane kontaktowe
akcjonariuszy znaczących

ikona kwadratu Skarb Państwa

367 918 98029,43367 918 98029,43

Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

+48 22 695 87 18
sekretariatDNWIII@map.gov.pl
www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe

ikona kwadratu Nationale-Nederlanden OFE
(dawniej ING OFE)

94 500 0007,5694 500 0007,56Nationale-Nederlanden OFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
+48 22 522 00 00 | 522 11 11
info@nn.pl
www.nn.pl

ikona kwadratu Aviva OFE

88 010 3197,0488 010 3197,04

Aviva OFE
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

+48 22 557 44 44 | 557 40 50
bok_ofe@aviva.pl
www.aviva.pl

ikona kwadratu Pozostali akcjonariusze

699 570 70155,97699 570 70155,97  
Ogółem1 250 000 0001001 250 000 000100  
Dywidenda

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej za 2019 rok

3 grudnia 2019 roku KNF zajęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych. KNF rekomenduje, by dywidendę z zysku za 2019 rok mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

 • nierealizujące programu naprawczego,
 • pozytywnie oceniane w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) - ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5,
 • wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
 • posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) nie niższy niż wymagane minimum:
 • 4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora,
 • posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora,
 • posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora.

KNF rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 50% z wypracowanego w 2019 zysku.

Ponadto, KNF zarekomendowała możliwość wypłaty:

 • do 75% z wypracowanego zysku za 2019 rok przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, dodatkowego bufora w wysokości 1,5 p.p.
 • do 100% z wypracowanego zysku za 2019 rok przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Dodatkowo KNF wskazała, że banki zaangażowane w kredyty walutowe korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:

 • Kryterium 1 - bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:
  o  banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.
  o  banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
  o  banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.
 • Kryterium 2 - bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:
  o  banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
  o  banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

przy czym łączna wartość korekty jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów.

Powyższe kryteria banki powinny spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Jednocześnie w przypadku wypłaty zysku z lat ubiegłych banki powinny odpowiednio brać pod uwagę zapisy art. 77 i 78 CRR oraz art. 129 ustawy Prawo bankowe. KNF oczekuje, że banki uzyskają zgodę na obniżenie funduszy własnych o kwotę niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczonych na dywidendę. Bank ocenia, że spełnia kryteria CRR, które określają warunki wyrażenia takiej zgody przez KNF. 

Wymagany dla Banku poziom współczynników kapitałowych do wypłaty do 100% z wypracowanego zysku, których mowa w stanowisku KNF jest następujący:

 • na poziomie skonsolidowanym:
  - współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) = 12,69%
  - współczynnik kapitału T1 = 14,26%
  - łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,35%
 • na poziomie jednostkowym:
  - współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) = 12,75%
  - współczynnik kapitału T1 = 14,32%
  - łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,42%

Na 31 grudnia 2019 roku współczynniki wyniosły:

 • na poziomie skonsolidowanym:
  - współczynnik kapitału T1 oraz kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) = 17,16%
  - łączny współczynnik kapitałowy TCR = 18,42%
  - Kryterium 1 = 10,51%
  - Kryterium 2 = 45,15%
 • na poziomie jednostkowym:
  - współczynnik kapitału T1 oraz kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) = 19,21%
  - łączny współczynnik kapitałowy TCR = 20,66%
  - Kryterium 1 = 13,09%
  - Kryterium 2 = 45,53%

Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o Kryteria 1 i 2, według danych na 31 grudnia 2019 roku Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 50% zysku netto za 2019 rok.

Polityka dywidendowa PKO Banku Polskiego S.A.

Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej. Polityka dywidendowa zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla celów wypłaty dywidendy przez Bank minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 na poziomie 14,62%. Przez wymogi regulacyjne należy rozumieć również stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego, jako organu nadzoru, w zakresie możliwości wypłaty dywidendy przez instytucje finansowe, w tym Bank.

Polityka dywidendowa uwzględnia czynniki związane z działalnością Banku i spółek Grupy Kapitałowej, a w szczególności wymogi i rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej.

Rok obrotowyZysk netto do podziału (PLN)Dywidenda (PLN)Liczba akcji do udziału w dochodzieDywidenda na 1 akcję (PLN)Stopa wypłaty dywidendyDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
20183 335 302 0491 662 500 0001 250 000 0001,3349,85%31-07-201914-08-2019
20172 774 000 000687 500 0001 250 000 0000,5524,78%08-08-201822-08-2018
20162 888 300 00001 250 000 00000%--
20153 821 142 00001 250 000 00000%--
2014*3 212 264 00001 250 000 00000%--
2013**2 962 520 000937 500 0001 250 000 0000,7531,65%18-09-201403-10-2014
2012***3 681 150 0002 250 000 0001 250 000 0001,8061,12%19-09-201304-10-2013
20113 953 622 0001 587 500 0001 250 000 0001,2740,15%12-06-201227-06-2012
20103 311 209 0002 475 000 0001 250 000 0001,9874,75%31-08-201115-09-2011
20092 432 152 0002 375 000 0001 250 000 0001,9097,65%23-10-201020-12-2010
20082 881 260 0001 000 000 0001 000 000 0001,0034,71%24-09-200905-10-2009
20072 719 991 0001 090 000 0001 000 000 0001,0940,07%18-08-200804-09-2008
20062 047 391 000980 000 0001 000 000 0000,9847,87%20-07-200702-08-2007
20051 676 798 000800 000 0001 000 000 0000,8047,71%10-07-200601-08-2006
20041 511 065 0001 000 000 0001 000 000 0001,0066,18%19-08-200501-09-2005

Źródło: Raporty bieżące PKO Banku Polskiego S.A.

*) Zysk netto do podziału obejmuje zysk netto za 2014 rok (3 079 471 tys. PLN) oraz niepodzielony zysk z lay ubiegłych (132 793 tys. PLN)
**) Zysk netto do podziału obejmuje zysk netto za 2013 rok (3 233 762 tys. PLN) oraz niepodzieloną stratę z lat ubiegłych (-271 242 tys. PLN)
***) Zysk netto do podziału obejmuje zysk netto za 2012 rok (3 592 617 tys. PLN) oraz oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych (88 533 tys. PLN)

Drukuj