Najczęściej zadawane pytania

 • Najnowszy raport roczny Grupy PKO Banku Polskiego S.A. jest dostępny na stronie internetowej  Banku pod adresem Wyniki finansowe i prezentacje (pkobp.pl)

 • Historyczne wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. są dostępne na stronie internetowej Banku  pod adresem Wyniki finansowe i prezentacje (pkobp.pl) Dane te są również zebrane w pliku Excel znajdującym się pod tym samym adresem.

 • Daty publikacji wyników kwartalnych, półrocznych i rocznych Grupy PKO Banku Polskiego S.A. są dostępne na stronie internetowej pod adresem Raport nr 1/2024 – Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2024 r. (pkobp.pl)

 • Aktualny konsensus rynkowy dotyczący przewidywanych wyników Grupy PKO Banku Polskiego S.A. na rok bieżący i kolejny jest dostępny na stronie internetowej Banku  pod adresem Konsensus i prognozy - PKO Bank Polski (pkobp.pl)

 • Lista instytucji i analityków, którzy sporządzają opracowania i wydają rekomendacje dla akcji PKO Banku Polskiego S.A. jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem Konsensus i prognozy - PKO Bank Polski (pkobp.pl)

 • Informacje o polityce dywidendowej PKO Banku Polskiego S.A. są dostępne na stronie internetowej Banku pod adresem Akcje i dywidendy - PKO Bank Polski (pkobp.pl)

 • Informacje o dywidendach dotychczas wypłaconych przez PKO Bank Polski S.A. są dostępne na stronie internetowej pod adresem Akcje i dywidendy - PKO Bank Polski (pkobp.pl)

 • Informacje dotyczące WZ są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. pod adresem Walne Zgromadzenie - PKO Bank Polski (pkobp.pl)

 • Stosownie do art. 4061 § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w WZ mają osoby będące akcjonariuszami Banku na 16 dni przed datą WZ (Dzień Rejestracji). Inwestor, który chce uczestniczyć w WZ, musi nabyć akcje spółki najpóźniej 18 dni przed terminem WZ w związku z tym, że rozliczenie akcji następuje po 2 dniach od zakupu. Następnie, akcjonariusz powinien złożyć w swoim domu maklerskim odpowiednią dyspozycję o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Domy maklerskie przygotowują listy uprawnionych akcjonariuszy i przekazują je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

 • Akcje PKO Banku Polskiego S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • ISIN: PLPKO0000016

  Bloomberg: PKO PW

  Reuters: PKOB WA

 • Wartość nominalna jednej akcji PKO Banku Polskiego S.A. jest równa 1 zł.

 • Oświadczenie o danych niefinansowych Banku jest częścią rocznego sprawozdania z działalności Banku i jest dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. pod adresem  Wyniki finansowe i prezentacje (pkobp.pl)

 • Informacje o kluczowych inicjatywach realizowanych przez Grupę PKO Banku Polskiego S.A. są dostępne na stronie internetowej pod adresem ESG w Grupie PKO Banku Polskiego (pkobp.pl)

 • Informacje o ocenach ratingowych w kwestiach ESG są dostępne na stronie internetowej pod adresem Ratingi ESG (pkobp.pl)

 • Struktura akcjonariatu  PKO Banku Polskiego S.A. jest dostępna na stronie internetowej pod adresem Akcje i dywidendy - PKO Bank Polski (pkobp.pl)

 • Informacje o obecnej strategii Grupy PKO Banku Polskiego S.A. są dostępne na stronie internetowej pod adresem Strategia na lata 2023-2025

 • Informacje o ocenach ratingowych Grupy PKO Banku Polskiego S.A. są dostępne na stronie internetowej pod adresem Ocena ratingowa - PKO Bank Polski (pkobp.pl)

 • Informacje dotyczące obligacji wyemitowanych przez Bank są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. pod adresem Emisje i ratingi - PKO Bank Polski (pkobp.pl)

 • Audytorem Banku jest spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 • Informacje o władzach Banku można znaleźć na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. pod adresem Wróć na pkobp.pl

 • Dane kontaktowe do Biura Relacji Inwestorskich znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. pod adresem Kontakt dla inwestorów - PKO Bank Polski (pkobp.pl)