Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego S.A. są przyznawane przez agencję ratingową Moody's Investors Service, która nadaje bankowi rating płatny zgodnie z własną procedurą oceny banków.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service 11 kwietnia 2024 r. poinformowała o podtrzymaniu nadanych 18 czerwca 2018 r. wszystkich ocen ratingowych dla PKO Banku Polskiego S.A. (długoterminowych i krótkoterminowych ocen ryzyka kontrahenta). Podtrzymana została również perspektywa stabilna dla długoterminowej oceny depozytów Banku. Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa została utrzymana na poziomie A2, a ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa została utrzymana na poziomie P-1.

Oceny ryzyka kontrahenta odzwierciedlają zdolność podmiotów do uregulowania niezabezpieczonej części zobowiązań finansowych kontrahenta niezwiązanych z długiem (zobowiązania CRR), a także odzwierciedlają oczekiwane straty finansowe w przypadku, gdy takie zobowiązania nie są regulowane. Przykładowo zobowiązania CRR obejmują niezabezpieczoną część zobowiązań, które wynikają z transakcji na instrumentach pochodnych oraz niezabezpieczoną część zobowiązań, które wynikają z umów sprzedaży i odkupu. Aktualne publikacje ratingowe dotyczące banku oraz stosowana przez Moody's metodologia zawierająca kryteria oceny są dostępne na stronie internetowej agencji.

Moody's Investors ServiceRating
Ocena depozytów długoterminowaA2 z perspektywą stabilną
Ocena depozytów krótkoterminowaP-1
Ocena zobowiązań niezabezpieczonych obligacji Programu EMTN(P)A3
Ocena innych zobowiązań krótkoterminowych Programu(P)P-2
Ocena zobowiązań niezabezpieczonych obligacji Senior Non Preferred Programu EMTN(P)Baa3
Ocena zobowiązań niezabezpieczonych obligacji Senior Non Preferred wyemitowanych na rynku krajowymBaa3
Ocena zobowiązań niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych w EURA3 z perspektywą stabilną
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowaA2
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowaP-1
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowaA2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowaP-1(cr)
Ocena podstawowa indywidualna (Baseline Credit Assessment)baa2

 

Drukuj