• Bilans płatniczy za maj ponownie zaskoczył pozytywnie. Odnotowano piątą z rzędu nadwyżkę, równą 1,4 mld EUR (PKO: 235 mln EUR, kons.: 560 mln EUR). W ujęciu płynnego roku rachunek bieżący wykazuje 0,3% PKB deficytu, wobec -0,7% PKB po kwietniu oraz -3,5% PKB w szczytowym momencie w październiku 2022.
  • Głównym źródłem niespodzianki względem naszej prognozy był eksport, który wzrósł o 3,3% r/r, po wzroście o 2,6% r/r w kwietniu. Krajowy eksport potwierdza swoją odporność na recesję w Niemczech, spowolnienie w globalnym handlu oraz umocnienie złotego. W maju jego wzrost był skoncentrowany w branży motoryzacyjnej, która korzysta na odblokowaniu globalnych łańcuchów wartości dodanej. Import towarów spadł w maju o 6,2% r/r po spadku o 8,9% r/r miesiąc wcześniej. Negatywnie na dynamikę importu wpływa spadek cen transakcyjnych. W maju najsilniej zmniejszyła się wartość importowanych towarów zaopatrzeniowych, paliw oraz dóbr konsumpcyjnych, co odzwierciedla zmianę w cyklu importochłonnych zapasów, oraz spadek popytu konsumpcyjnego w Polsce. Szacujemy, że to właśnie te czynniki stały za znaczącą poprawą równowagi zewnętrznej obserwowaną w ostatnich 7 miesiącach (por. wykres na następnej stronie).
  • Po maju nieco obniżyła się nadwyżka w handlu usługami, ale nadal stanowiła 5,5% PKB. Deficyt w dochodach pierwotnych utrzymał się na poziomie -4,3% PKB. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego wyniosło -0,1% PKB, wobec -0,5% PKB po kwietniu, wskazując na tylko minimalne zapotrzebowanie polskiej gospodarki na zagraniczne finansowanie. Napływ FDI utrzymał się po maju na poziomie 3% PKB, przy czym jego większość stanowią reinwestowane zyski.
  • W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszej poprawy na rachunku obrotów bieżących. Spodziewamy się, że 12-miesięczne saldo CAB będzie dodatnie w drugiej połowie roku, a na koniec 2023 wyniesie +0,8% PKB. Dzięki korzystnym relacjom cenowym, odwróceniu cyklu zapasów oraz odporności eksportu jego dynamika będzie zapewne wyższa niż dynamika importu. Najpewniej Polska będzie się nadal pozytywnie wyróżniać na tle innych państw regionu, gdzie redukcja deficytu następuje wolniej i z wyższego poziomu.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj