PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych

Rosnące ceny żywności wpływają dodatnio na przychody firm. Możliwe jest utrzymanie tendencji wzrostowej w 2022. Schłodzenie koniunktury gospodarczej i niepewność związana z wojną mogą jednak oddziaływać w kierunku osłabienia popytu. Przyspieszenie wzrostów cen surowców może istotnie zwiększyć presję kosztową w niektórych branżach przetwórstwa spożywczego.

PKD 14. Produkcja odzieży

W 4q21 przychody producentów odzieży były o 26% wyższe w porównaniu z 4q19, czyli z ostatnim kwartałem przedpandemicznym. W 2022 głównym czynnikiem ograniczającym krajową produkcję będzie zmniejszenie portfela zamówień jako efekt osłabienia popytu na odzież.

PKD 15. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

Przychody netto ze sprzedaży skór i wyrobów skórzanych w 4q21 spadły o 5,6% r/r, wynik finansowy netto był o 15,3% gorszy niż w 4q20. Przewidujemy, że w 1q22 produkcja sprzedana obuwia, toreb skórzanych i innych wyrobów skórzanych spadnie o ok. 5% r/r. Popyt będzie hamowany przez silną inflację.

PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna

Trend wzrostu przychodów utrzymany w 4q21, mimo spadku wolumenu produkcji większości kategorii produktowych. Nasilająca się presja kosztowa obniżyła jednak rentowność netto (ROS) do poziomu 9,6% (z rekordowego 12,5% w 2-3q21). Koniunktura na 2022 rysuje się korzystnie, choć ryzykiem pozostają kwestie związane z dostępnością i cenami surowca drzewnego do produkcji, a także możliwym osłabieniem popytu na skutek działań wojennych w Ukrainie.

PKD 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru

Branża osiągnęła w 4q21 rentowność netto na poziomie 9,3%. Wysokie ceny papieru przyniosły większe zyski w segmencie PKD 17.1 i jednocześnie nasiliły presję kosztową dla producentów wyrobów z papieru (PKD 17.2). Nastroje w branży są raczej pozytywne, choć ryzykiem pozostają ceny energii oraz możliwe ograniczenie popytu na opakowania w związku z hamowaniem konsumpcji.

PKD 20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Branża nadal poprawia wyniki. W 4q21 silnie wzrosły przychody (+20% q/q, +56% r/r), a jeszcze mocniej zysk netto (+46% q/q, +294% r/r). Poprawa zysku netto była zasługą przede wszystkim segmentu produkcji pozostałych chemikaliów organicznych (PKD 20.14) i nawozów (PKD 20.15).

PKD 21. Produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych

Przychody osiągnięte przez branżę farmaceutyczną w 4q21 były o 8,5% niższe r/r, co przy ograniczeniu kosztów o 3,6% r/r pogorszyło zysk netto o 33% r/r. 1q22 może przynieść wzrost produkcji sprzedanej o ok. 30% r/r, wynikający ze zwiększonego popytu na farmaceutyki oraz wyższych cen leków.

PKD 22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Branża wypracowała zysk netto na poziomie zbliżonym do 3q21, pomimo wysokiego wzrostu przychodów. Sektor odczuwa nasilającą się presję kosztową i ma problemy z utrzymaniem marż na bardzo dobrych poziomach notowanych na początku 2021 (ROS w 4q21 na poziomie 6,2% vs 10,6% w 1q21).

PKD 23. Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych

Branża należy do najbardziej energochłonnych branż przemysłowych i zaczyna odczuwać skutki silnego wzrostu cen gazu i energii w 2021, wzmocnionego w 1q22 niepewnością dotyczącą dostępności i cen surowców po wybuchu wojny w Ukrainie. Wzrost kosztów osłabi wyniki finansowe w kolejnych kwartałach 2022 r.

PKD 24. Produkcja metali

W 4q21 utrzymywała się doskonała sytuacja finansowa w branży – przedsiębiorstwa zanotowały dalszą poprawę wyniku finansowego (+32% q/q). Częściowo był to efekt wyższej wartości sprzedaży eksportowej (+4,7 pp q/q, +3,6 pp r/r) dzięki słabszemu okresowi polskiej waluty.

PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych

Wyniki branży nadal są bardzo dobre. Rentowność na poziomie 7,0% była wyższa niż w poprzednich latach i wyższa niż średnio w przetwórstwie przemysłowym. Udział sprzedaży eksportowej dla całego działu był na poziomie zbliżonym do tego osiągniętego w 3q21 (44,9%), ale niższym niż w poprzednich okresach.

PKD 26. Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych

4q21 przyniósł poprawę wyników producentów elektroniki. Utrzymała się wysoka dynamika przychodów (+21,5% r/r). W kolejnych kwartałach utrzymująca się silna bariera niedoboru surowców oraz przewidywany niższy portfel zamówień zagranicznych mogą ograniczać wzrost produkcji i przychodów producentów.

PKD 27. Produkcja urządzeń elektrycznych

4q21 branża zakończyła rekordowo wysokim wynikiem finansowym - korzystna tendencja szybszego wzrostu przychodów niż kosztów (przychody 31,5% r/r; koszty 26,5% r/r; zysk netto 1,73 mld zł vs 0,37 mld zł w 4q20). Niemniej, dynamiczny rozwój branży może spowolnić w efekcie rosnących kosztów produkcji i coraz trudniejszego utrzymania łańcucha dostaw.

PKD 28. Produkcja maszyn i urządzeń

Branża korzysta na dobrej koniunkturze i zwiększonym popycie inwestycyjnym, ale dają się jej we znaki wysokie i rosnące koszty metali, tworzyw, energii i wynagrodzeń. Przedsiębiorstwa były w stanie utrzymać rentowność na poziomie osiąganym w latach ubiegłych.

PKD 29. Produkcja pojazdów samochodowych i przyczep (bez motocykli)

W 4q21 spadek przychodów szybszy niż redukcja kosztów miał niekorzystny wpływ na wyniki branży (wynik finansowy netto o połowę niższy r/r). Konflikt w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję zachwiały światowymi łańcuchami dostaw, co przekłada się na duże wzrosty cen surowców i znacznie zwiększa ryzyko niedoborów komponentów , powodując przestoje w produkcji motoryzacyjnej.

PKD 31. Produkcja mebli

Producenci zdołali podnieść rentowność netto do 4,7% (+1,1 pp q/q), przy zwiększonym wolumenie produkcji mebli (+3% q/q). W obliczu wojny w Ukrainie spodziewamy się przyhamowania inwestycji prywatnych, obniżenia skłonności konsumentów do większych zakupów, np. mebli, i ograniczeń po stronie podażowej – szczególnie zahamowany import płyt drewnopochodnych i tarcicy z Białorusi, ale również trudności w imporcie z Ukrainy i Rosji.

PKD 35.1. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

4q21 był bardzo korzystny dla branży elektroenergetycznej. Przychody zwiększyły się o 53,9% r/r, wynik finansowy netto osiągnął wartość 3 mld zł. Obecne sankcje nałożone na Rosję nie wywierają bezpośredniego wpływu na polski sektor energetyczny. Produkcja energii elektrycznej w ponad 70% pochodzi ze spalania węgla, przy czym jest to głównie surowiec pochodzący z krajowych kopalni.

PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Wyniki budownictwa kubaturowego w 4q21 były bardzo dobre, rekordowe na tle ostatnich lat. W kolejnych kwartałach segment czeka spowolnienie z uwagi na możliwe osłabienie popytu (niepewność inwestorów), jak i rosnące koszty budowy - konsekwencje gospodarcze wojny w Ukrainie.

PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Wyniki branży, po bardzo dobrym 4q21, w kolejnych kwartałach 2022 będą słabsze z uwagi na niepewność otoczenia. Trudność kalkulacji kosztów przy odpływie pracowników, rosnących cenach materiałów i wysokiej inflacji powoduje zawieszanie przetargów oraz wstrzymuje nowe inwestycje.

PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

W 4q21 dealerzy samochodowi notowali wynik finansowy na poziomie zbliżonym do 4q20, był on już wyraźnie niższy niż w poprzednich kwartałach 2021. Dobra koniunktura utrzyma się na rynku wtórnym i w dystrybucji części zamiennych. Natomiast sytuację w handlu nowymi samochodami będą osłabiać problemy koncernów motoryzacyjnych z bieżącą produkcją - brak komponentów elektronicznych oraz przerywane dostawy surowców z ogarniętej wojną Ukrainy oraz objętych sankcjami Rosji i Białorusi.

PKD 46. Handel hurtowy (z wył. handlu pojazdami samochodowymi)

W 4q21 dynamika przychodów handlu hurtowego przyspieszyła w porównaniu z 3q21. W strukturze przychodów największy udział miała sprzedaż paliw, metali, rud metali, drewna, wyrobów chemicznych. Sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zmniejszenie portfela zamówień i ograniczenie inwestycji mogą skutkować mniejszymi zakupami półproduktów w hurtowniach.

PKD 47. Handel detaliczny (z wył. handlu pojazdami samochodowymi)

W 4q21 dynamika przychodów w handlu detalicznym spowolniła w porównaniu z bardzo dobrym 3q21. Największym beneficjentem aktualnej sytuacji będą sklepy spożywcze, apteki, drogerie, a także sieciowe sklepy odzieżowe. Coraz droższe codzienne zakupy, wzrost kosztów utrzymania mieszkania, rosnące raty kredytów hipotecznych, będą ograniczać wydatki na dobra trwałe (sprzęt rtv, agd, meble).

PKD 49.2. Transport kolejowy towarów

Spowolnienie gospodarcze przewidywane na 2022 i konflikt w Ukrainie mogą czasowo osłabić wzrost popytu na przewozy towarów koleją, jednak pozytywnie będą oddziaływały możliwe większe przewozy węgla i paliw. Do zmniejszenia rentowności może przyczynić się znaczący wzrost wielu rodzajów kosztów.

PKD 49.4. Transport drogowy towarów

Sytuacja ekonomiczno-finansowa transportu drogowego w 4q21 pozostała dobra, a zysk netto wzrósł do 940 mln zł. Wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego w 2022 znacznie spowolni wzrost popytu na usługi transportowe. Duża niepewność w branży związana jest z wojną w Ukrainie oraz pandemią.

PKD 55. Zakwaterowanie

Oczekiwana poprawa sytuacji branży została wyhamowana wraz z inwazją Rosji na Ukrainę i jej negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi – rosnącymi cenami towarów, energii i usług, wysoką inflacją i pogorszeniem nastrojów konsumenckich, przekładającym się na spadek popytu na usługi hotelarskie.

PKD 61. Telekomunikacja

Dobra sytuacja branży i korzystne perspektywy rozwoju. Wzrasta znaczenie zaawansowanych technologii, rośnie świadomość przedsiębiorstw o kluczowej roli technologii w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej i planowane jest przyspieszenie rozbudowy infrastruktury cyfrowej.

PKD 62. Działalność zw. z oprogramowaniem i informatyką

W 4q21 w zrost rynku (przychody + 18 %), niemniej wyniki słabsze r/r szybki wzrost wynagrodzeń). Firmy dobrze sobie radzą zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Przyspieszona, zarówno przez pandemię, jak i wojnę w Ukrainie transformacja cyfrowa gospodarki oraz wciąż niskie nasycenie usługami IT stwarza przestrzeń do dalszego dynamicznego rozwoju branży.

2022-04-11 wyk1

2022-04-11 wyk3

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj