PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych

4q22 był drugim z rzędu kwartałem, gdy koszty w przetwórstwie spożywczym wzrastały szybciej niż przychody. Rynek żywności znajduje się pod presją malejącego popytu i spadających cen produktów spożywczych.

PKD 14. Produkcja odzieży

W 4q22 ograniczenie kosztów działalności pozytywnie wpłynęło na dynamikę wyniku finansowego netto (wzrost o 74% r/r) i rentowność sprzedaży netto (+7,2pp r/r). Szacujemy, że w 1q23 produkcja sprzedana odzieży w cenach bieżących zanotowała wzrost o ok. 12% r/r, a w cenach stałych o ok. 7% r/r z uwagi na sygnalizowane przez przedsiębiorstwa silne zwiększenie portfela nowych zamówień zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

PKD 15. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

Począwszy od 2q22 dynamika kosztów przewyższa dynamikę przychodów. Słabe nastroje konsumenckie i mocne ograniczanie zakupów towarów, które nie są dobrami pierwszej potrzeby, będą skutkować spadkiem produkcji sprzedanej obuwia i wyrobów skórzanych w najbliższych kwartałach o 5-6% r/r w cenach stałych.

PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna

Przy znacznym spadku wolumenów produkcji, branża zdołała utrzymać rentowność sprzedaży w 4q22 na wysokim poziomie 9,5%. 1h23 może przynieść ponad 10-proc. spadki produkcji sprzedanej w ujęciu nominalnym. W 2h23 siła spadków powinna być już mniejsza, niemniej powrót na ścieżkę wzrostu może nastąpić dopiero w 2024.

PKD 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru

4q22 przyniósł pierwszy od ponad 5 lat spadek produkcji sprzedanej branży w ujęciu realnym (-3,5% r/r). Dane za pierwsze dwa miesiące 2023 pokazały dalsze hamowanie produkcji. W naszej ocenie 1h23 powinna przynieść stabilizację produkcji na poziomie obniżonym względem 1h22 o około 5-7% (w ujęciu nominalnym). Wraz ze spadkiem cen celulozy oraz osłabieniem strony popytowej, możliwe są umiarkowane spadki cen papieru i wyrobów z papieru.

PKD 20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

4q22 był kolejnym kwartałem pogorszenia wyników. Spadły przychody (-7% q/q, +6% r/r), mocno zmalał wynik finansowy netto (1,0 mld zł; -25% q/q, -56% r/r), a rentowność była niższa niż w 3q22, czyli w okresie szczytów cenowych na rynku gazu.

PKD 21. Produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych

W 4q22 nastąpiło wyraźne osłabienie rentowności branży farmaceutycznej spowodowane m.in. droższym importem surowców oraz wzrostem wynagrodzeń pracowników. Sytuacja branży w najbliższych kwartałach pozostanie stabilna z uwagi na większy rynek konsumencki (uchodźcy z Ukrainy), spodziewane przyspieszenie wzrostu cen leków pełnopłatnych i bez recepty oraz podniesienie cen ponad 600 leków refundowanych.

PKD 22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Branża w 4q22 wypracowała zysk na poziomie 1,6 mld zł, (+15% q/q, +1% r/r). Słabszy popyt odbija się na wynikach – przychody spadły (-1% q/q, +2% r/r), a rentowność znajduje się na poziomach z 4q21 (ROS=6,2%).

PKD 23. Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych

Branża należy do najbardziej energochłonnych branż przemysłowych - w 4q22 zużycie energii stanowiło blisko 16% kosztów producentów ceramiki budowlanej, cementu, wapna i gipsu oraz 10% kosztów hut szkła (vs ok. 3% w przemyśle przetwórczym). Wysokie koszty energii i słaby popyt ze strony budownictwa będą negatywnie wpływać na finanse branży - w 2023 jej wyniki będą słabsze r/r, możliwy jest spadek produkcji sprzedanej o kilka, kilkanaście procent r/r.

PKD 24. Produkcja metali

4q22 nastąpiła lekka poprawa wyników względem słabego 3q22. Mimo dalszego spadku przychodów, wypracowano wyższy zysk netto (1,0 mld PLN; +39% q/q), choć nadal wyraźnie niższy niż przed rokiem (-59%).

PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych

4q22 był kolejnym słabszym kwartałem dla branży produkcji wyrobów z metali. Zysk netto wyniósł niespełna 1,9 mld zł, przy średnio 2,4 mld zł kwartalnie w 2021. Sytuacja finansowa pogorszyła się przede wszystkim w segmencie kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania (prawdopodobnie ze względu na wzrosty cen energii), a także w produkcji pojemników metalowych, złączy i śrub oraz stolarki okiennej (słabsza koniunktura w budownictwie).

PKD 26. Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych

W 4q22 branża kontynuowała dwucyfrowy wzrost przychodów, choć ich dynamika lekko spowolniła. Niższy wzrost kosztów niż przychodów pozwolił na niewielkie zwiększenie wyniku finansowego netto o 4,3% r/r. Sygnalizowany przez producentów niższy portfel zamówień zagranicznych może ograniczyć wzrost produkcji i przychodów producentów w 1h23.

PKD 27. Produkcja urządzeń elektrycznych

W 4q22 nastąpiło odwrócenie spadkowego trendu z poprzednich 3 kwartałów i zdecydowana poprawa wyników branży. Rosnące ceny urządzeń elektrycznych wyraźnie zwiększą wartość produkcji sprzedanej branży w całym 2023.

PKD 28. Produkcja maszyn i urządzeń

4q22 był bardzo udanym kwartałem dla branży - najlepszym w, i tak bardzo owocnym, 2022. Wzrosły przychody (+16% q/q, +20% r/r), a przedsiębiorstwa zdołały poprawić rentowność i wypracować wysoki zysk netto – 1,3 mld PLN (+71% q/q, +111% r/r). Rentowność poprawiła się przede wszystkim w segmentach związanych z przemysłem motoryzacyjnym.

PKD 29. Produkcja pojazdów samochodowych i przyczep (bez motocykli)

W 4q22 kontynuacja poprawy wyników produkcji pojazdów i części. Uruchamiane linie produkcyjne nowych modeli samochodów osobowych i dostawczych (w tym również modeli elektrycznych) przełożą się na wyraźny wzrost krajowej motoryzacji.

PKD 31. Produkcja mebli

Przy pogłębionym spadku przychodów w 4q22 (-5,5% r/r), producenci mebli zdołali w znacznie większym stopniu zredukować koszty (-6,9% r/r) i podnieść ROS do 5,6%. W 1h23 nominalna wartość produkcji sprzedanej branży może spaść o 3-5% r/r. W dalszej perspektywie sprzyjająco będzie działać uruchomienie kredytu 2% i spodziewane odbicie na rynku mieszkaniowym w 2024.

PKD 35.1. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektr.

W 4q22 branża elektroenergetyczna poniosła wysoką stratę netto (-5,4 mld zł vs 3,1 mld zł zysku w 4q21), wynikającą ze wzrostu kosztów znacznie przewyższającego wzrost przychodów (odpowiednio 38% r/r vs 22% r/r). Zamrożenie cen dla gospodarstw domowych, MŚP oraz odbiorców uprawnionych do określonego limitu zużycia odbije się negatywnie na marżach podsektora obrotu. Pierwsze miesiące działania systemu spowodowały pojawienie się luki w wysokości ok. 4,5 mld zł. Prawdopodobnie w 2023 wpływy z nadmiarowych zysków nie pokryją rekompensat wypłacanych w ramach ustawy i mogą znacząco obciążyć branżę.

PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Wyniki segmentu kubaturowego w 4q22 były zdecydowanie słabsze r/r, jak i w porównaniu z 3q22. Dynamika przychodów i kosztów po raz pierwszy od kilku lat była ujemna, przy głębszym spadku przychodów niż kosztów. Słabe inwestycje prywatne i JST, wysokie koszty budowy oraz problemy z finansowaniem powodują ograniczenie inwestycji kubaturowych w 2023, co przekłada się na mniejszy popyt na usługi budowlane.

PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

W 2023 wyniki segmentu będą słabe - wysokie koszty budowy i opóźnienia w uruchamianiu środków z kolejnej perspektywy finansowej UE oraz z KPO osłabiają inwestycje. Obecne realia rynkowe oznaczają mniejsze portfele firm; rynek może być w 2023 mniejszy r/r o kilkanaście procent. Wzrost konkurencji z uwagi na mniejszy popyt może osłabiać rentowność projektów podejmowanych przez firmy.

PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

W 4q22 zarówno sprzedawcy pojazdów, jak i części, osiągnęli wyższy zysk niż rok wcześniej. Rosnące ceny i wciąż niezaspokojony popyt na pojazdy może złagodzić wpływ gorszej koniunktury gospodarczej na wyniki dilerów samochodów. Również dystrybutorzy części będą korzystali z rosnącego popytu, co pozwoli utrzymać wysoką rentowność sprzedaży.

PKD 46. Handel hurtowy (z wył. handlu pojazdami samochodowymi)

Spowolnienie gospodarcze znalazło odzwierciedlenie w wyraźnym pogorszeniu wyników handlu hurtowego w 4q22. Przewidujemy, że sprzedaż hurtowa w 1q23 w cenach bieżących spadnie o ok. 3-4% r/r. Na osłabienie sytuacji finansowej hurtowni wpływ będą wywierały mniejsze zamówienia ze strony przetwórstwa przemysłowego (odwrócenie cyklu zapasów) i budownictwa (spowolnienie inwestycji).

PKD 47. Handel detaliczny (z wył. handlu pojazdami samochodowymi)

W 4q22 dynamika przychodów była słabsza niż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w tym okresie, co przy znacząco rosnących kosztach działalności ograniczyło wypracowany wynik finansowy netto (spadek o 5,4% r/r). W 2023 spodziewamy się kontynuacji rozpoczętej w 4q22 recesji konsumenckiej. Spadek realnych wynagrodzeń będzie negatywnie oddziaływał na wielkość dokonywanych zakupów. Przewiduje się obniżenie sprzedaży detalicznej ogółem (w ujęciu realnym) o ok. 1% w 1q23 i ok. 2% w 2q23.

PKD 49.2. Transport kolejowy towarów

W 4q22 branża zanotowała relatywnie wysoki zysk netto (193 mln zł vs 59 mln zł straty netto w 3q22). Przewidywane 22-proc. tempo wzrostu przychodów w 2023 powinno pozwolić na utrzymanie wyniku finansowego na lekkim plusie.

PKD 49.4. Transport drogowy towarów

Sytuacja finansowa branży w 4q22 była dobra, przy wzroście zysku netto o 19,1% q/q do 1178 mln zł. W 2023 słabsza koniunktura gospodarcza spowolni dynamikę popytu na usługi transportowe, przy dalszym wzroście kosztów i spadku marży.

PKD 55. Zakwaterowanie

W 4q22 branża hotelowa poprawiła wynik finansowy w porównaniu z 4q21.Rok 2023 może być trudny dla hoteli z uwagi na pogorszenie sytuacji finansowej klientów tak indywidualnych, jak i biznesowych oraz presję kosztową związaną z opóźnionymi skutkami kryzysu energetycznego.

PKD 61. Telekomunikacja

W 4q22 wynik finansowy ponownie był niższy w relacji r/r i q/q, na co w dużym stopniu wpłynął wzrost cen energii. Perspektywy branży są optymistyczne: rośnie znacznie zaawansowanych technologii, przyspieszyć powinna rozbudowa infrastruktury cyfrowej, rosną też szanse na ogłoszenie aukcji częstotliwości wykorzystywanej m.in. dla usług w technologii 5G. Wyzwaniem pozostają ceny energii, jedna z kluczowych pozycji kosztów operacyjnych telekomów.

PKD 62. Działalność zw. z oprogramowaniem i informatyką

W 4q22 nastąpił wzrost wielkości rynku (przychody +29% r/r) i poprawa wyniku (1,6 mld zł vs 1,2 mld zł w 4q21). Firmy bardzo dobrze sobie radzą zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Coraz szybsza transformacja cyfrowa gospodarki stwarza przestrzeń do dalszego dynamicznego rozwoju branży.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj