PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych

Po słabszym 1q23 wyniki branży spożywczej istotnie poprawiły się w 2q23. Ustępująca presja kosztów przekłada się na wzrost marż, przy spadku rocznej dynamiki przychodów. Zachwiane relacje między cenami produktów mleczarskich a cenami skupu mleka spowodowały, że branża mleczarska (PKD 10.51) odnotowała stratę.

PKD 14. Produkcja odzieży

2q23 przyniósł osłabienie dynamiki przychodów producentów odzieży (3,8% r/r vs 11,7% r/r w 1q23) ze względu na mniejsze zainteresowanie konsumentów zakupami ubrań. Przewidujemy, że w 2h23 produkcja sprzedana w cenach bieżących zanotuje wzrost o ok. 15% r/r. Przedsiębiorstwa z branży sygnalizują zwiększenie portfela nowych zamówień jako efekt poprawiających się nastrojów konsumenckich i przyspieszenia wzrostu płac w ujęciu realnym.

PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna

Brak sygnałów zwiastujących poprawę sytuacji w branży drzewnej w najbliższych miesiącach. W 2q23 pogłębienie spadku przychodów, mocno obniżony eksport i pogorszenie wskaźników płynnościowych. Średnia rentowność netto w branży nadal na dobrym poziomie 8,9%, jednak w segmencie produkcji wyrobów tartacznych i palet wyraźnie słabsza.

PKD 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru

Po ponad 2-letnim okresie wzrostów, 2q23 przyniósł spadek przychodów branży papierniczej w ujęciu rocznym o 17,1%. Rentowność netto obniżyła się do 7,7%, ale nadal była powyżej średniej dla przetwórstwa przemysłowego. Cały 2023 może zamknąć się spadkiem wartości produkcji sprzedanej o 10-12%.

PKD 20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Dalsze pogorszenie wyników sektora w 2q23. Przychody silnie spadły (-15% q/q, -28% r/r) i zmalał wynik finansowy netto. Nadal utrzymuje się presja na marże chemii masowej. Pozytywnie wyróżnia się segment farb i lakierów, gazów technicznych oraz produkcji mydeł, detergentów i kosmetyków. Spadki cen i utrzymująca się presja na marże produkcji chemii masowej przełożą się na dalsze niewielkie spadki przychodów r/r w 3q23. Natomiast wydaje się, że przynajmniej część branży najgorszy okres ma już za sobą.

PKD 21. Produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych

W 2q23 dynamika przychodów branży farmaceutycznej wyraźnie wzrosła (30,5% r/r vs 11,4% r/r w 1q23). Sytuacja w 2h23 pozostanie stabilna z uwagi na wzrost cen leków pełnopłatnych i bez recepty oraz zwiększenie cen kilkuset leków po aktualizacji listy refundacyjnej we wrześniu’23. W kierunku osłabienia marży oddziaływać będą wyższe ceny importowanych substancji aktywnych.

PKD 22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Spadki cen surowców podstawowych pomagają branży utrzymać wynik finansowy na relatywnie wysokim poziomie 2,4 mld zł (+15% q/q, +9% r/r). Przychody były niższe o 9% r/r, a koszty o 11% r/r. Poprawiła się zatem rentowność branży – ROS wyniósł 9,9%.

PKD 23. Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych

W 2q23 produkcja większości wyrobów branży kontynuowała silne spadki, co jest reakcją na słaby popyt. Branża należy do najbardziej energochłonnych branż przemysłowych - w 2q23 zużycie energii stanowiło blisko 18% kosztów producentów cementu, wapna i gipsu, 13% kosztów producentów ceramiki budowlanej oraz 10% kosztów hut szkła (vs 3,2% w przemyśle przetwórczym). Wysokie koszty energii i wolno odbudowujący popyt ze strony budownictwa będą negatywnie wpływać na wyniki branży w 2023.

PKD 24. Produkcja metali

Słabe wyniki sektora w 2q23. Niski popyt przekłada się na wolumeny produkcji i rentowność (ROS=1,2%, -2,0pp q/q, -8,2pp r/r). Nastroje są złe, więc spodziewamy się dalszego lekkiego pogorszenia wyników w 3q23.

PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych

Poprawa wyników w 2q23. Zysk netto wyniósł niemal 2,9 mld zł, przy średnio 2,4 mld zł kwartalnie w 2022. Poprawiła się rentowność. Dobre wyniki generuje istotny dla branży (33% wyniku netto) segment produkcji konstrukcji metalowych – przychody -4% r/r, ROS=7,9%.

PKD 26. Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych

W 2q23 dynamika przychodów producentów elektroniki (2,5% r/r vs 1,4% r/r w 1q23) była słabsza niż poziom inflacji, co oznaczało realny spadek przychodów. W 2h23 sygnalizowany przez producentów w badaniu koniunktury GUS niższy portfel zamówień zagranicznych najpewniej ograniczy wzrost produkcji i przychodów. Wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych na poziomie 80,7% jest najniższe od początku 2021.

PKD 27. Produkcja urządzeń elektrycznych

W 2q23 branża notowała porównywalny z poprzednim kwartałem wynik finansowy, jednocześnie znacznie lepszy niż w 2q22. Wyższe ceny urządzeń zwiększą wartość produkcji sprzedanej branży w całym 2023, niemniej rosnące koszty będą wywierać silną presję na marże producentów.

PKD 28. Produkcja maszyn i urządzeń

Bardzo dobre wyniki branży. Branża wypracowała wysoki zysk netto (1,3 mld zł), a jej rentowność sprzedaży netto wzrosła do 7,7%. W 3q23 oczekujemy lekkiego obniżenia dynamiki przychodów przy utrzymaniu marż w okolicy ROS=7,0%.

PKD 29. Produkcja pojazdów samochodowych i przyczep (bez motocykli)

W 2q23 znacząco poprawił się wynik finansowy branży motoryzacyjnej (zarówno produkcji pojazdów, jak i części). Uruchamiane linie produkcyjne nowych modeli aut osobowych i dostawczych (w tym również elektrycznych) mogą przełożyć się na dalszy wyraźny wzrost krajowej motoryzacji.

PKD 31. Produkcja mebli

Dalszy spadek przychodów branży w 2q23, przy wzroście ROS do 4,4%. Pozytywnym sygnałem jest rosnący wskaźnik przewidywanego portfela zamówień oraz oczekiwane odbicie konsumpcji prywatnej w 2024.

PKD 35.1. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

W 2q23 spowolnienie gospodarcze i ograniczenie produkcji w branżach energochłonnych skutkowało obniżeniem zużycia energii o 7,2% r/r. Polska była importerem netto energii z uwagi na konkurencyjne ceny spot w krajach ościennych. Zgodnie z rozporządzeniem MKiŚ sprzedawców zobowiązano do obniżenia o 12% cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023. Istnieje ryzyko zbyt niskich wpływów z podatku od nadmiarowych zysków wytwórców, które nie pokryją w pełni utraty przychodów spółek obrotu ze sprzedaży w taryfach G.

PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

W krótkiej perspektywie można oczekiwać niewielkiej skali inwestycji kubaturowych (problemy z finansowaniem, wysoki poziom kosztów) z szansą na wyraźniejszą poprawę pod koniec roku. Przy słabszym popycie wzrost konkurencji na rynku może osłabiać rentowność projektów podejmowanych przez firmy budowlane.

PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

W 2023 wyniki segmentu będą słabe - wysokie koszty budowy i opóźnienia w uruchamianiu środków z kolejnej perspektywy finansowej UE oraz z KPO osłabiają inwestycje. Rynek może być w 2023 mniejszy r/r o kilkanaście procent. Wzrost konkurencji z uwagi na mniejszy popyt może osłabiać rentowność obecnie podejmowanych projektów.

PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

W 2q23 rekordowo wysoki wynik dilerów samochodowych (2,3 mld zł vs 1,4 mld zł w 1q23 i 1,8 mld w 2q22). Rosnąca dostępność pojazdów wraz z powrotem rabatów cenowych powinny zachęcać do zakupów, co będzie korzystne dla wyników handlu pojazdami samochodowymi.

PKD 46. Handel hurtowy (z wył. handlu pojazdami samochodowymi)

Sprzedaż hurtowa w cenach bieżących w 2q23 obniżyła się o ok. 18% r/r. Spadek w największym stopniu dotyczył hurtu półproduktami i odpadami pochodzenia nierolniczego oraz złomem (-47% r/r). Po wyraźnym spowolnieniu gospodarczym w 1h23, druga połowa może przynieść poprawę sytuacji w przemyśle, a co za tym idzie wzrost nowych zamówień ze strony kontrahentów. Z uwagi na zgromadzone w magazynach zapasy surowców, półproduktów, towarów, nie od razu przełoży się to na zwiększenie przez nich zakupów w hurtowniach.

PKD 47. Handel detaliczny (z wył. handlu pojazdami samochodowymi)

W 2q23 dynamika przychodów branży (ok. 12% r/r) była słabsza niż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w tym okresie. W tym samym czasie koszty wzrosły o 10% r/r i w rezultacie zysk netto o 59% r/r. Wysoka baza odniesienia z 2022 związana z napływem uchodźców z Ukrainy zaciemnia obraz stopniowo poprawiającej się sytuacji w handlu detalicznym. W sierpniu’23 trzeci miesiąc z rzędu wzrosła realna sprzedaż detaliczna m/m. Dopiero 4q23 może przynieść odbicie sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem 2022.

PKD 49.2. Transport kolejowy towarów

W 2q23 zysk netto branży osłabił się do 144 mln zł vs 226 mln zł w 1q23, przy spadku rocznej dynamiki przychodów do 24% (37% w 1q23). Prognozujemy lekko dodatni wynik finansowy w 2023, przy wysokim wzroście przychodów i kosztów.

PKD 49.4. Transport drogowy towarów

2q23 przyniósł blisko 9-proc. spadki kosztów i przychodów w skali roku. Zysk netto branży poprawił się w 2q23 o prawie 40% q/q – wynosząc 1071 mln zł, jednak prawdopodobnie w całym 2023 wynik nie osiągnie wartości z 2022 (4129 mln zł).

PKD 55. Zakwaterowanie

W 2q23 branża zakwaterowania odnotowała poprawę wyniku finansowego netto, nie tylko typowo sezonową, ale także wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Spowolniła roczna dynamika przychodów, ale jeszcze mocniej wyhamował wzrost kosztów.

PKD 61. Telekomunikacja

W 2q23 zysk netto firm telekomunikacyjnych był nieznacznie wyższy niż w 1q23, ale wyraźnie słabszy niż rok wcześniej. Perspektywy branży są optymistyczne: rośnie znaczenie zaawansowanych technologii i rozbudowywana jest infrastruktura cyfrowa. Wyzwaniem pozostaną ceny energii, jedna z kluczowych pozycji kosztów operacyjnych telekomów.

PKD 62. Działalność zw. z oprogramowaniem i informatyką

W 2q23 kontynuacja wzrostu rynku usług informatycznych wraz z poprawą wyniku finansowego. Firmy bardzo dobrze sobie radzą zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Transformacja cyfrowa gospodarki stwarza przestrzeń do dalszego wzrostu branży.

2023-09-28 wyk1

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj