Według analizy Bloomberg w 2020 globalna wartość aktywów finansowych związanych z ESG przekroczyła 35 bln USD i stanowiła ponad 1/3 wartości wszystkich aktywów w zarządzaniu. Szybki rozwój rynku w USA w ostatnich 2 latach sprawił, że wyprzedziły one Europę (12 bln USD) i odpowiadały za blisko połowę globalnych aktywów ESG (17 bln USD). Bloomberg prognozuje, że do 2025 rynek zwiększy się do 50 bln USD, w tym rynek długu ESG może wzrosnąć z obecnych 3 do 11 bln USD. Z kolei na rynek funduszy inwestycyjnych typu ETF mają napłynąć nowe środki wartości 1 bln USD. Napływ środków do funduszy ETF w 1h21 wyniósł już 65% prognozowanej przez Bloomberg na cały 2021 wartości 115 mld USD, co jest zgodne ze scenariuszem szybkiego wzrostu zakładającego średni roczny przyrost o 35% do 2025.

Ujawnienia dotyczące ESG w USA

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zapowiedziała, że chce w tym roku opracować przepisy nakładające na spółki giełdowe obowiązek ujawniania informacji związanych z klimatem i określające standardy tego raportowania. Nawołują do tego inwestorzy oraz część firm, które już dzisiaj stosują wysokie standardy raportowania. Obecnie duża część spółek raportuje tego typu informacje, ale brak jest jednolitego rynkowego standardu, co utrudnia porównywanie informacji i zmniejsza przejrzystość rynku.

Wymogi EBA dla banków w związku z ryzykiem ESG

30.06 weszły w życie wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) dotyczące udzielania i monitorowania kredytów (EBA/GL/2020/06). Od tego czasu banki powinny uwzględniać czynniki ESG w określaniu apetytu na ryzyko kredytowe, zasadach postępowania i procedurach dotyczących ryzyka kredytowego. Uwzględniane powinny być te czynniki ryzyka, które wpływają na sytuację finansową kredytobiorców, w szczególności czynniki związane ze środowiskiem, w tym zmianami klimatu. Dodatkowo 23.06 EBA opublikowała Raport nt. zarządzania ryzykiem ESG i nadzoru dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Zawiera on definicję ryzyka ESG, opis kanałów jego oddziaływania oraz metod oceny tego ryzyka.

Przyjęcie europejskiego prawa klimatycznego

28.06 Rada UE przyjęła europejskie prawo klimatyczne, tym samym kończąc procedurę jego zatwierdzania. Wcześniej, 24.06 przyjął je Parlament Europejski. W prawie zapisany jest cel zakładający osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 i wiążący cel obniżenia emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 o co najmniej 55% w porównaniu z 1990. Prawo stanowi również, że do osiągnięcia tego celu wliczone będzie maksymalnie 225 Mt CO2e pochłaniania, choć UE będzie dążyć, aby faktycznie było ono wyższe niż ten limit. Prawo powołuje również Europejską Naukową Radę Doradczą ds. Zmian Klimatu oraz przewiduje wyznaczenie przez Komisję w najbliższych latach pośredniego celu klimatycznego na 2040 i budżetu węglowego (gazów cieplarnianych) na lata 2030-2050. Rozporządzenie wejdzie w życie 20. dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Rada UE, 300Gospodarka).

Pakiet legislacyjny Komisji Europejskiej Fit for 55

14.07.2021 Komisja Europejska przedstawiła główną część pakietu „Gotowi na 55” (Fit for 55). Zawiera on 13 propozycji legislacyjnych. Ich celem jest realizacja Europejskiego Zielonego Ładu, w tym zwiększonego celu redukcji emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 o co najmniej 55% wobec poziomu z 1990. Najważniejsze zmiany to: zwiększenie celów dla sektorów objętych unijnym systemem handlu emisjami (EU ETS) i ustanowienie mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), objęcie systemem EU ETS nowych sektorów, wyższe cele redukcji emisji w sektorach poza EU ETS oraz dotyczące udziału OZE i efektywności energetycznej, ostrzejsze normy dla samochodów osobowych i dostawczych, zmiany w rozporządzeniu LULUCF (użytkowanie gruntów i leśnictwo) i dyrektywie o opodatkowaniu energii, zwiększenie Funduszu Modernizacyjnego i utworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego.

Komisja proponuje zwiększenie celu redukcji emisji gazów w sektorach objętych EU ETS do 61% wobec poziomu z 2005 (obecnie ~43%). Aby osiągnąć ten cel, jednorazowo zmniejszona będzie liczba dostępnych praw do emisji o 117 mln i zwiększone tempo ich rocznej redukcji do 4,2% (obecnie 2,2%). Stopniowo wprowadzany ma być CBAM dla wybranych produktów - na początku energii i „wysokoemisyjnych” surowców (np. cement, nawozy, stal, aluminium) – w celu ograniczenia ucieczki tego typu produkcji poza granice UE. Mechanizm ten ma zastępować stopniowo (od 2023 z 3-letnim okresem przejściowym) darmowe przydziały praw do emisji dla przedsiębiorstw objętych EU ETS.

Sektor transportu morskiego zostanie objęty systemem EU ETS stopniowo w latach 2023-2025. W przypadku transportu lotniczego wycofane zostaną darmowe uprawnienia do emisji (w przypadku lotów wewnątrz obszaru EOG+UK+CH, objętego obecnie systemem EU ETS) oraz wprowadzony zostanie mechanizm kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA). Oddzielnym, nowym systemem handlu emisjami od 2026 mają zostać objęte również paliwa wykorzystywane w transporcie drogowym i budynkach.

Zmiany w transporcie drogowym dotyczyć mają również bardziej ambitnych celów emisyjnych dla nowych samochodów, w tym zeroemisyjność nowych samochodów rejestrowanych od 2035. Przyjęte mają być również rozwiązania mające na celu przyspieszenie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Z kolei inicjatywy ReFuelEU Aviation oraz FuelUE Maritime będą promować wykorzystanie zrównoważonych paliw w transporcie lotniczym i morskim.

Na 2021 zaplanowany jest przegląd dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków w celu przyspieszenia tempa renowacji.

Ważną zmianą jest zwiększenie celu dla udziału OZE w miksie energetycznym UE do 40% w 2030 (obecnie 32%). Następnie cel ten zostanie przełożony na orientacyjne wkłady krajowe i będzie prawdopodobnie wymagał rewizji celów zapisanych w Polityce Energetycznej Polski 2040. Jednocześnie ustalono zwiększony cel dla efektywności energetycznej prowadzący do spadku zużycia energii o 9% wobec zmienionego scenariusza bazowego.

Komisja proponuje również utworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego, który będzie miał na celu łagodzenie negatywnych skutków społecznych proponowanych zmian, w tym w szczególności dotyczących mobilności i budynków. Jego budżet na lata 2025-2032 ma wynieść 72,2 mld EUR, a Polska ma być największym jego beneficjentem i otrzymać może 12,7 mld EUR (17,6% budżetu). Zwiększony o 2,5% uprawnień będzie Fundusz Modernizacyjny, istotny w przypadku Polski.

Przekazanie przez KE projektów legislacyjnych rozpoczyna okres negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi (Rada) oraz Parlamentem Europejskim (KE, KE, EurLex, BiznesAlert.pl, EY).

2021-08-05 wyk12021-08-05 wyk2
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj