• Obecnie w horyzoncie roku – dwóch najbardziej prawdopodobne wydają się stabilizacja lub lekki spadek cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Za takim scenariuszem przemawia niska dostępność cenowa gruntów oraz załamanie popytu budowlanego w konsekwencji serii podwyżek stóp procentowych NBP.
  • W 2h22 liczba kredytów na grunty pod zabudowę mieszkaniową w dalszym ciągu malała; spadek tych kredytów był silniejszy niż kredytów mieszkaniowych. Liczba udzielonych kredytów na grunty zmalała o 82% r/r (vs wzrost o 17% r/r w 2h21).
  • W 2021 średnia cena za ha powierzchni ewidencyjnej sprzedanych nieruchomości rolnych niezabudowanych wyniosła 181 tys. zł/ha, przy silnym zróżnicowaniu zależnie od lokalizacji. Wstępne dane po 1-3q22 wskazują na kontynuację wzrostu cen użytków rolnych.
  • W 2h22 wzrost cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową spowolnił, szczególnie w największych miastach. W sytuacji silnego spadku popytu na mieszkania zmalała presja na szybki zakup gruntów budowlanych. Nadal utrzymywało się duże zainteresowanie działkami w mniejszych ośrodkach i na obszarze poza miastami.
  • Statystyka powiatowa dotycząca zarejestrowanych aktów notarialnych w 1-3q22 sygnalizuje umiarkowany wzrost cen. Średnia cena za metr kw. gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wzrosła w miastach ogółem do 114 zł za m kw. (o ok. 14% r/r), a na obszarze poza miastami do 66 zł za m kw. (o ok. 9% r/r). Przytoczone dane mają charakter wstępny, będą się jeszcze zmienić wraz z zarejestrowaniem kolejnych transakcji zawartych w 1-3q22.
  • Według wyników cyklicznej ankiety NBP przeprowadzanej wśród deweloperów mieszkaniowych ceny ziemi netto pod projekty w budownictwie wielorodzinnym w 2022 rosły wolniej – wzrosły średnio r/r o 17% w przeciętnych lokalizacjach oraz o 30% w bardzo dobrych lokalizacjach (w 2021 odpowiednio o 27% i o 42%).
  • Duża skala spadku liczby rozpoczynanych mieszkań w pierwszych dwóch miesiącach 2023 w budownictwie indywidualnym (-29% r/r) i deweloperskim (-34% r/r), jak i spadku liczby pozwoleń dla indywidualnych inwestorów (-31% r/r) i deweloperów (-37% r/r) zapowiadają słabszą presję na zakup gruntów budowlanych.
  • W przypadku nieruchomości niezabudowanych rolnych popyt w 2023 prawdo-podobnie nieznacznie zmaleje, co może ograniczyć dynamikę cen. Utrzymująca się niepewność związana z wojną w Ukrainie oraz duże prawdopodobieństwo spadku cen surowców rolnych w 2023 negatywnie wpłyną na rentowność produkcji rolnej. Dodatkowo wysokie stopy procentowe powodujące wzrost kosztów odsetkowych mogą zniechęcać rolników do zaciągania kredytów na zakup ziemi. W obrębie prywatnego rynku ziemi możliwe jest spowolnienie liczby zawartych umów.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj