2021-10-22

Poznaj wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z zawartą umową leasingową.

Raty leasingowe to nie jedyne opłaty, jaki musi ponieść firma, by móc korzystać z leasingowanego przedmiotu. Należy pamiętać o innych opłatach w tym m.in. o: udziale własnym – wpłacanym tuż po zawarciu umowy leasingu, składce ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz innych opłat związanych z czynnościami dodatkowymi takimi jak rejestracja auta czy zmiany w umowie leasingu w trakcie jej trwania.

Całkowity koszt w trakcie całej umowy leasingu zależy więc zarówno od wysokości wkładu własnego, okresu obowiązywania umowy, wysokości kwoty wykupu, jak i opłat dodatkowych. Tych zmiennych jest wiele i kalkulując koszt leasingu wszystkie należy wziąć pod uwagę.

 

 

Posłuchaj podcast: Leasing w pigułce

Leasing – opłata wstępna

Opłata wstępna, jaką klient wpłaca zgodnie z zawartą umową leasingu, nazywana jest również czynszem inicjalnym, wpłatą początkową lub udziałem własnym klienta. Jest to część ceny przedmiotu leasingu, która jest wpłacana przez korzystającego tuż po zawarciu umowy. Opłata ta jest udziałem własnym przedsiębiorstwa (klienta) w inwestycji leasingowej. Od wysokości tej kwoty zależą później miesięczne raty leasingowe. Im wyższa wpłata własna, tym niższe raty miesięczne.

– Opłata wstępna jest pierwszą opłata jaka ponosi klient w związku z zawartą umową leasingu. Dopiero po dokonaniu tej wpłaty przez klienta oraz ustanowieniu przez niego zabezpieczeń – jeśli wymagane są umową leasingu, firma leasingowa rozpoczyna proces zakupu przedmiotu leasingu – tłumaczy Aleksandra Chrzanowska, konsultant w Departamencie Produktów i Procesów PKO Leasing.

Jeśli umowa leasingu dotyczy budowanej na zamówienie linii technologicznej lub innej tworzonej „na wymiar” maszyny, klient zobowiązany jest uregulować wskazaną kwotę od razu, a przedmiot leasingu otrzyma dopiero kilka miesięcy później i wtedy też rozpocznie opłacanie rat leasingowych. Jeśli natomiast jest to zamówienie standardowe i przedmiot leasingu dostępny jest „od ręki”, wówczas zapłata opłaty wstępnej i odbiór przedmiotu leasingu następują w tym samym miesiącu.

Leasing a koszty uzyskania przychodu – raty leasingowe

Rata leasingowa to podstawowy miesięczny koszt, jaki ponoszą firmy korzystające z leasingu. Jej wysokość zależy od okresu obowiązywania umowy: im będzie on dłuższy – tym niższa będzie comiesięczna płatność. Wysokość miesięcznej raty zależy również od wysokości wartości końcowej (wykupu). W tym przypadku im będzie ona wyższa – tym niższa będzie miesięczna rata.

Każda okresowa opłata zbudowana jest z części kapitałowej i odsetkowej. Wysokość części kapitałowej ustalana jest na podstawie początkowej ceny leasingowanego przedmiotu. Część odsetkowa stanowi z kolei wynagrodzenie finansującego, czyli firmy leasingowej. Jej wysokość zależy od wysokości stopy bazowej (służącej do wyliczenia oprocentowania) oraz marży finansującego. W przypadku umów opartych o stopę zmienną, stopą bazową - w zależności od waluty umowy leasingu jest WIBOR, EURIBOR lub odpowiednio LIBOR. W umowach leasingu do wyliczenia rat leasingowych stosowana jest zarówno stopa zmienna (oparta o stopy bazowe), jak i stała (stałe raty w całym okresie leasingu).

Wśród umów leasingu możemy wyróżnić dwa typy umów leasingowych tzw. leasing operacyjny i finansowy. Należy pamiętać, że te dwie formy leasingu różnią się od siebie zasadniczo, jeśli chodzi o możliwość zaliczenia przez korzystającego rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku leasingu operacyjnego kosztem uzyskania przychodu dla klienta jest cała rata leasingowa (kapitał + odsetki) natomiast w przypadku leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodów klient może zaliczyć wyłącznie część odsetkową raty leasingowej oraz odpisy amortyzacyjne z tytułu użytkowanego przedmiotu leasingu.

Leasing opłaty – wykup

W momencie zawarcia umowy leasingu, w każdej umowie przedsiębiorca (klient firmy leasingowej) znajdzie wysokość opłat, które zobowiązany będzie ponieść: od opłaty wstępnej poprzez comiesięczne raty z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu aż po wartość końcową (wykup) – czyli opłatę, za którą może wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy i zapłacie wszystkich miesięcznych rat. W każdej sytuacji – bez względu na to czy jest to leasing operacyjny czy finansowy, w umowie leasingu są zapisane warunki wykupu przedmiotu leasingu po upływie okresu umowy. W przypadku leasingu finansowego – jest to najczęściej symboliczna złotówka, natomiast w przypadku leasingu operacyjnego minimalna wysokość kwoty wykupu określona jest przez ustawy podatkowe i zawsze jej wysokość podana jest w zawieranej przez klienta umowie leasingu. Po zakończeniu umowy, prawo do wykupu przedmiotu leasingu za tę wartość ma wyłącznie dotychczasowy korzystający.

Leasing koszt – ubezpieczenie

Każdy przedmiot, z którego korzysta firma w ramach leasingu, musi być ubezpieczony. Przepisy prawa nie regulują, która strona powinna ponieść koszty związane z ubezpieczeniem, stąd w praktyce są one zwykle po stronie przedsiębiorcy (klienta firmy leasingowej). Korzystający może zdecydować się na polisę oferowaną przez finansującego (zazwyczaj jest ona konkurencyjna i oferuje dobre warunki) lub wybrać ubezpieczyciela na własną rękę. W tym drugim przypadku, finansujący najczęściej weryfikuje zakres ubezpieczenia wybranego przez klienta w celu uniknięcia niekorzystnych warunków czy wyłączeń z zakresu ubezpieczenia, które mają wpływ na możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku ewentualnej szkody. Stąd – zdarza się, że firmy leasingowe za obsługę polisy spoza własnej oferty, pobierają dodatkową opłatę.

Leasing – ile kosztuje

Gdy szacujemy koszty związane z leasingiem ważnym aspektem jest kaucja czy depozyt. Zdarza się bowiem, że firma leasingowa pobiera od klienta określoną kwotę (jednorazowo lub miesięcznie) na zabezpieczenie określonych płatności. Najczęściej taka forma wpłaty pojawia się dla zabezpieczenia wysokich wartości wykupu.

– W przypadkach transakcji na wysokie kwoty i z wysoką wartością końcową w granicach 30–50 proc. firma leasingowa – chcąc mieć pewność, że klient będzie posiadać środki na wykup przedmiotu leasingu - może zastosować w umowie zapisy mówiące o konieczności zapłaty przez korzystającego kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie zapłaty kwoty wykupu – wyjaśnia Aleksandra Chrzanowska. – Kaucja gwarancyjna nie musi wiązać się z jednorazową wpłatą, mogą to być również mniejsze kwoty wpłacane regularnie np. co miesiąc. Po zakończonej umowie kwota kaucji zaliczana jest na poczet wartości końcowej należnej z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu.

Opłata manipulacyjna – leasing księgowanie

Oprócz wpłaty początkowej oraz rat leasingowych, klient podpisujący umowę leasingu, musi brać pod uwagę również inne koszty wynikające z obsługi transakcji. Firma finansująca może zobowiązać klienta do wniesienia opłaty manipulacyjnej albo innej dodatkowej opłaty np. w formie ryczałtu za czynności dodatkowe.

– Zryczałtowana opłata za czynności dodatkowe jest wygodną formą płatności dla korzystającego. Klient nie płaci wówczas za każdy aneks czy mandat, czyli za każdą czynność wykonaną przez firmę leasingową, ale ponosi zryczałtowaną opłatę, w ramach której firma leasingowa będzie obsługiwać daną umowę. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient dokładnie wie jakie będzie miał koszty leasingowe, może zaplanować swój budżet i żadne dodatkowe opłaty go nie zaskoczą – dodaje Aleksandra Chrzanowska, konsultant w Departamencie Produktów i Procesów PKO Leasing.

Zatem, by dowiedzieć się, ile ostatecznie kosztuje firmę leasing, warto sprawdzić, jakie dodatkowe opłaty i prowizje może naliczyć finansujący. Poza standardowymi kosztami należy wziąć pod uwagę m.in. kwotę ubezpieczenia przedmiotu leasingu, ewentualny depozyt gwarancyjny oraz opłaty manipulacyjne i kary umowne.

 

PKO Leasing to największy leasingodawca w Polsce (wg danych Związku Polskiego Leasingu za 2020 r.). Dzięki skali działalności posiada rabaty u dostawców aut i urządzeń w leasingu i najmie długoterminowym. Do PKO Leasing należą m.in. marki Automarket.pl (nowe i używane auta z gwarancją), Masterlease (leasing i wynajem długoterminowy), Master1.pl (auta używane), MasterRent24.pl (wynajem krótkoterminowy aut).

Chcesz porozmawiać o biznesie? Zostaw swój numer, a oddzwoni nasz doradca

Kontakt

 

Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.