2021-08-09

Poznaj rozwiązania dostępne w instytucjach finansowych, które umożliwiają pomnażanie kapitału przedsiębiorstwa.

Fundusze inwestycyjne dla firmy

To może być nieco zaskakujące, obecnie firmowe nadwyżki finansowe najłatwiej jest zainwestować korzystając z usług m.in. Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Przedsiębiorca może wówczas kupić jednostki uczestnictwa w funduszu i w ten sposób powierza swoje pieniądze profesjonalistom działającym pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Do wyboru ma fundusze obligacyjne (bezpieczniejsze), akcyjne (bardziej ryzykowane, ale większym potencjalnym zysku) i mieszane (Przykładowe fundusze PKO TFI). Dzięki temu firma może wybrać akceptowalny dla siebie poziom ryzyka. Niewątpliwym atutem funduszy jest łatwość rozpoczęcia i zakończenia inwestowania (należy pamiętać o opłatach manipulacyjnych za zbywanie lub odkupowanie jednostek uczestnictwa). Można to zrobić online, a minimalna wartość inwestycji to 100 zł.

Posłuchaj podcastu: Inwestowanie nadwyżek finansowych firmy

 

Lokaty bankowe dla firm

Jeszcze kilka lat temu najbardziej intuicyjnym rozwiązaniem było wpłacenie środków z nadwyżki na lokatę bankową lub konto oszczędnościowe. Te standardowe rozwiązania dziś już właściwie przestały istnieć. Wynika to ze znaczących obniżek stóp procentowych. W Polsce stopa referencyjna NBP wynosi 0,1 proc. (Sprawdź podstawowe stopy proc. NBP). Banki przestały więc oferować klientom jakiekolwiek oprocentowanie na rachunkach i lokatach, a po to, by pokryć koszty swojej działalności (m.in. uregulować podatek bankowy i opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny), wprowadziły nawet opłaty od wysokich sad na rachunkach.

Dziś w ofercie banków znajdują się nieco inne produkty, m.in. lokaty inwestycyjne lub dwuwalutowe z inwestycją w opcję walutową. Klient powierza bankowi środki i może liczyć na dodatkowy zysk wynikający z wbudowania w lokatę opcji walutowej. Jak to działa? Zakładając lokatę inwestycyjną firma kupuje od banku opcję, za pomocą której otrzymuje ekspozycję na rynek walutowy. Dzięki temu firma może uzyskać dodatkowy zysk, jeżeli kurs walutowy będzie kształtował się w odpowiedni sposób w trakcie życia transakcji.

Podobny mechanizm dotyczy lokat dwuwalutowych, z tym że tutaj to firma wystawia opcję walutową. Inwestuje więc środki w jednej walucie z możliwością ich przewalutowania na inną, gdy kurs rynkowy w momencie wygaśnięcia takiej lokaty osiągnie określoną wartość. Z tego typu produktów korzystają najczęściej te firmy, które w swojej działalności dokonują  obrotu w różnych  walutach, więc jest to spójne z ich biznesem. Czytaj więcej o opcjach walutowych

 

Obligacje dla firmy – jak inwestować?

Przedsiębiorcy mają też możliwość inwestowania nadwyżek finansowych w obligacje Skarbu Państwa. Klient korporacyjny może kupić je za pośrednictwem banku. Są to papiery dłużne o niskich rentownościach (włącznie z ujemnymi). Są więc skierowane do podmiotów, które chcą bezpiecznie ulokować kapitał, bez ponoszenia ryzyka znacznych spadków wartości jak to może mieć miejsce np. w przypadku inwestycji w akcje.

Z kolei obligacje komunalne są emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Rentowność takich obligacji również nie jest wysoka, ale zazwyczaj pozwala przynajmniej uchronić się przed stratą. Ryzyko związane z inwestycją wprawdzie istnieje, ale jest ono ograniczone.

Tam, gdzie potencjalne zwroty z inwestycji są większe, tam wyższe jest również ryzyko. Firma może zainwestować swoje środki również w obligacje korporacyjne. Ich emitentami są przedsiębiorstwa, które chcą pozyskać środki na rozwój. Obligacje korporacyjne są zazwyczaj atrakcyjniejsze pod względem oprocentowania, a terminy ich zapadalności (zakończenia inwestowania) są krótsze niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa i obligacji komunalnych. Inwestując w obligacje korporacyjne należy jednak zwrócić szczególną uwagę na kondycję finansową emitenta. Im trudniejsza jest sytuacja finansowa firmy, tym większy zysk z takiej inwestycji, ale i większe ryzyko poniesienia strat.

W przypadku lokat (dwuwalutowych i inwestycyjnych), jak i w przypadku obligacji – takie rozwiązania są przeznaczone dla inwestycji powyżej miliona złotych.

 

@Szymon Kościak – Departament Skarbu PKO Banku Polskiego

@Marek Piech – PKO TFI

 

Chcesz porozmawiać o biznesie? Zostaw swój numer, a oddzwoni nasz doradca

Kontakt

WARTO WIEDZIEĆ

Przy każdej inwestycji – instytucja finansowa poprosi przedstawiciela firmy o wypełnienie tzw. ankiety MIFID, która pozwala określić jego wiedzę i doświadczenie dot. inwestowania na rynkach finansowych. MIFID obejmuje pakiet regulacji przyjętych przez Parlament Europejski w 2014 roku. Określa europejskie i krajowe przepisy wykonawcze, których podstawowym celem jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

 

Ważne informacje i zastrzeżenia prawne

Artykuł własny PKO Banku Polskiego SA. Informacje zawarte w niniejszym materiale mają wyłącznie charakter informacyjny, reklamowy oraz  nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy -  Kodeks cywilny, ani nie stanowią zaproszenia, propozycji lub rekomendacji zawarcia jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych, w tym jakiejkolwiek transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego. Informacje tu zawarte nie mogą być postrzegane ani nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej ani udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ani informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.,  a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani formą świadczenia pomocy prawnej. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna być podejmowana na podstawie niniejszego materiału. Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego klienta. Dane oraz informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią zapewnienia ani gwarancji uzyskania określonych wyników lub spodziewanych rezultatów jakichkolwiek transakcji finansowych ani przyszłych cen którychkolwiek instrumentów finansowych.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z określonymi skutkami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone szeregiem rodzajów ryzyka (co oznacza także możliwość uzyskania negatywnego  wyniku finansowego z tej inwestycji, włącznie z możliwością utraty  części lub  całości zainwestowanych środków lub także wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów) szczegółowo opisanych w zależności od rodzaju instrumentu finansowego w materiałach i dokumentach dostępnych odpowiednio w siedzibie lub oddziałach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, PKO TFI S.A., na stronach internetowych pkobp.pl oraz pkotfi.pl, w tym w zamieszczonej Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A zawierającej szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, odpowiednio w prospekcie informacyjnym, dokumentach z kluczowymi informacjami tzw. KID lub KIID, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, w warunkach emisji lub innych dokumentach dostępnych w oddziałach i na stronie PKO Banku Polskiego SA lub PKO TFI S.A.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, klient jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami na temat poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych oraz ryzyk z nim związanych, do oceny  i określenia ryzyka przed zawarciem każdej transakcji na instrumentach finansowych, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych, podatkowych i księgowych transakcji na instrumentach finansowych, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Instrumenty finansowe oraz transakcje, których są przedmiotem mogą być nieodpowiednie do indywidualnej sytuacji niektórych odbiorców niniejszego dokumentu. Przed zawarciem transakcji należy podjąć kroki w celu pełnego zrozumienia warunków transakcji i dokonania niezależnej oceny jej skutków i odpowiedniości w świetle własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

Odbiorca niniejszego materiału ani jakikolwiek inny podmiot nie powinien bazować wyłącznie na jego treści. Odbiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie niezależnej weryfikacji informacji przedstawionych w niniejszym materiale oraz za wszelkie decyzje biznesowe oparte na takich informacjach, w tym za decyzje dotyczące przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji. PKO Bank Polski nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.