PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) zarządza środkami finansowymi w imieniu niemal pół miliona klientów. Spółka ma w swojej ofercie ponad dwadzieścia rodzajów funduszy i programów inwestycyjnych. Różnią się one poziomem ryzyka i czasem inwestowania, dzięki którym każdy klient może wybrać portfel najlepiej odpowiadający jego potrzebom. Oferta PKO TFI jest łatwo dostępna poprzez szeroką sieć dystrybucji w całej Polsce - w większości placówek PKO Banku Polskiego oraz w punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Towarzystwo zostało założone w 1997 r. przez PKO Bank Polski i jedną z największych grup finansowych świata - Credit Suisse. Od 2009 r. właścicielem PKO TFI jest w stu procentach PKO Bank Polski.

Od początku istnienia PKO TFI systematycznie rozszerza swoją ofertę inwestycyjną, dostosowując ją do rosnących oczekiwań klientów oraz zmieniających się warunków rynkowych. Pozwoliło to Spółce na osiągnięcie stabilnych wyników funduszy.

We wrześniu 2011 r. Spółka udostępniła klientom nową usługę Zarządzania Aktywami (Asset Management). 

Na koniec 2014 r. Spółka posiadała 11,9% udział w rynku funduszy inwestycyjnych, co plasowało Spółkę na 3 miejscu wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających funduszami rynku kapitałowego.

Ostatni okres funkcjonowania Towarzystwa to proces zmian w ofercie funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych , który rozpoczął się w lipcu 2014 r. i jest podzielony na kilka etapów. Operacja ta ma na celu uproszczenie i uatrakcyjnienie oferty produktowej PKO TFI oraz zwiększenie jej przejrzystości dla klientów. Polega ona w głównej mierze na „przeniesieniu” wszystkich zarządzanych funduszy inwestycyjnych otwartych i subfunduszy wydzielonych w ramach takich funduszy do jednego funduszu typu parasolowego tj. do PKO Parasolowy – fio. Jednym z jego elementów jest także połączenie niektórych subfunduszy o podobnej polityce inwestycyjnej, wydzielonych w ramach w/w funduszu. Więcej informacji na temat zmian znajduje się w zakładce ZMIANY W OFERCIE.

W 2016 roku Spółka przeprowadziła 29 emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w ramach których pozyskała aktywa o łącznej wartości 993,7 mln PLN.

Do oferty Spółki zostały wprowadzone dwa fundusze inwestycyjny: PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty oraz Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny w ramach Funduszu PKO Parasolowy – fio.

Na koniec grudnia 2016 roku Spółka zarządzała 42 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi.

Rada Nadzorcza Spółki

Jakub Papierski

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Adamiak

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Frąckowiak

Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Górska

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej

Michał Macierzyński

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Zajko

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Piotr Żochowski

Prezes Zarządu

Łukasz Kwiecień

Wiceprezes Zarządu

Remigiusz Nawrat

Wiceprezes Zarządu