Grupa PKO Banku Polskiego

Wybrane spółki z Grupy Kapitałowej Banku, wymienione poniżej, objęte są wymianą danych. Dane mogą być wymieniane wyłącznie w oparciu o zgodę Klienta złożoną na podstawie odpowiedniego oświadczenia zawierającego cel oraz zakres przekazywanych informacji. Wymiana danych, w szczególności, ma na celu umożliwienie wykorzystania mediów elektronicznych do przedstawienia zindywidualizowanej oferty marketingowej spółek Grupy Kapitałowej Banku. W skład spółek Grupy Kapitałowej objętych wymianą danych wchodzą: PKO Leasing S.A., PKO Faktoring S.A., PKO Bank Polski S.A.

I. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A.

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wchodzi Bank jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne bezpośrednio i jednostki zależne pośrednio. Poniżej skład Grupy według stanu na 31.03.2024 r.

PKO Bank Polski S.A.

 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio
  Profil: działalność bankowa
  Siedziba: Warszawa

 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio
  Profil: zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
  Siedziba: Warszawa
 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio
  Profil: zarządzanie funduszami emerytalnymi
  Siedziba: Warszawa
 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio
  Profil: działalność leasingowa i udzielanie pożyczek
  Siedziba: Warszawa

  Jednostki zależne pośrednio

   • 100* - PKO Agencja Ubezpieczeniowa sp. z o.o. (działalność agencyjna w zakresie zawierania umów ubezpieczenia, Warszawa)

     • 100* - PKO Leasing Finanse sp. z o.o. (sprzedaż przedmiotów poleasingowych, Warszawa)

   • 100* - PKO Leasing Sverige AB (działalność leasingowa, Sztokholm, Szwecja)

   • 100* - Prime Car Management S.A. (działalność leasingowa oraz zarządzanie flotą pojazdów, Gdańsk)

     • 100* - Futura Leasing S.A. (sprzedaż przedmiotów poleasingowych, Gdańsk)
     • 100* - Masterlease sp. z o.o. (działalność leasingowa, Gdańsk)
     • 100* - MasterRent24 sp. z o.o. (wynajem krótkoterminowy pojazdów, Gdańsk)

   • --* - Polish Lease Prime 1 DAC1 (spółka celowa utworzona na potrzeby sekurytyzacji wierzytelności leasingowych, Dublin, Irlandia)

   • 100* - PKO Faktoring S.A. (działalność faktoringowa, Warszawa)
 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio
  Profil: działalność usługowa, w tym usługi agenta transferowego oraz outsourcing specjalistów IT
  Siedziba: Warszawa

 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio
  Profil: ubezpieczenia na życie
  Siedziba: Warszawa

  Jednostka zależna pośrednio

   • 100* - Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe sp. z o.o. (działalność usługowa, Warszawa)
 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio
  Profil: pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe
  Siedziba: Warszawa

 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio
  Profil: usługi finansowe
  Siedziba: Sollentuna (Szwecja)

 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio
  Profil: działalność bankowa
  Siedziba: Lwów (Ukraina)

  Jednostka zależna pośrednio

   • 100* - „KREDOLEASING” sp. z o.o. (działalność leasingowa, Lwów, Ukraina)
 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio; PKO Bank Polski S.A. posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu.
  Profil: lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu
  Siedziba: Warszawa

  Jednostki zależne pośrednio

   • 100* - Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. (działalność usługowa, Warszawa)

     • 99,90* - „Inter-Risk Ukraina" spółka z dodatkową odpowiedzialnością3 (działalność windykacyjna, Kijów, Ukraina)
     • 95,47* - Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o.4 (usługi finansowe, Kijów, Ukraina)

        • 100* - Finansowa Kompania „Idea Kapitał” sp. z o.o. (działalność usługowa, Lwów, Ukraina)

   • 72,98* - „Sopot Zdrój” sp. z o.o. (zarządzanie nieruchomością, Sopot)

   • 100* - Qualia sp. z o.o. (obsługa posprzedażowa produktów deweloperskich, Warszawa)

   • 100* - Sarnia Dolina sp. z o.o. (działalność deweloperska, Warszawa)

   • 100* - „Zarząd Majątkiem Górczewska” sp. z o.o. (zarządzanie nieruchomościami, Warszawa)

   • 100* - Molina sp. z o.o. (komplementariusz w spółkach komandytowo-akcyjnych funduszu, Warszawa)

   • 100* - Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. (kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami, Warszawa)

   • 100* - Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. w likwidacji (Warszawa)

   • 100* - Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. w likwidacji (Warszawa)

   • 100* - Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A. w likwidacji (Warszawa)

   

 • Udział: 100* - jednostka zależna bezpośrednio; PKO Bank Polski S.A. posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu.
  Profil: lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu
  Siedziba: Warszawa

* Udział w kapitale w % wg stanu na 31.03.2024 r.

1 PKO Leasing S.A. zgodnie z MSSF 10 sprawuje kontrolę nad spółką, mimo że nie posiada w spółce zaangażowania kapitałowego.
2 PKO Bank Polski S.A. posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu.
3 Drugim udziałowcem spółki jest Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o. 
4 Drugim udziałowcem spółki jest „Inter-Risk Ukraina” spółka z dodatkową odpowiedzialnością.

II. Wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone

PKO Bank Polski S.A. i jego podmioty zależne posiadają również wspólne przedsięwzięcia oraz podmioty stowarzyszone. Poniżej wykaz według stanu na 31.03.2024 r.

Wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone

 • Udział: 50*
  Profil: usługi chmury obliczeniowej
  Siedziba: Warszawa

 • Udział: 34*
  Profil: działalność wspomagająca usługi finansowe, w tym obsługa transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych
  Siedziba: Warszawa

  Jednostka zależna od współnego przedsięwzięcia:

   • 100* - EVO Payments International s.r.o. (działalność wspomagająca usługi finansowe, Praga, Czechy)

* Udział w kapitale w % wg stanu na 31.03.2024 r.

Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN - fizan

 • Udział: 41,45*
  Profil: zarządzanie nieruchomością
  Siedziba: Poznań

Wspólne przedsięwzięcie PKO VC - fizan

 • Udział: 35,06*
  Profil: zarządzanie zgodami marketingowymi
  Siedziba: Stalowa Wola

* Udział w kapitale w % wg stanu na 31.03.2024 r.

Jednostki stowarzyszone PKO Banku Polskiego S.A.

 • Udział: 33,33*
  Profil: poręczenia
  Siedziba: Poznań
 • Udział: 25,0001*
  Profil: działalność bankowa
  Siedziba: Bydgoszcz
 • Udział: 21,11*
  Profil: jednostka zarządzająca systemem ochrony, o której mowa w art. 130e prawa bankowego
  Siedziba: Warszawa

* Udział w kapitale w % wg stanu na 31.03.2024 r.