Hanna Kuzińska

Członek Rady Nadzorczej

Hanna Kuzińska ukończyła studia z ekonomiki handlu wewnętrznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 1973 r. Od 1974 do 1982 r. pracowała kolejno w handlu, budownictwie, ośrodku informatycznym i turystyce.

Pracę naukową rozpoczęła w 1982 roku w Instytucie Finansów, gdzie uzyskała dyplom doktora w dziedzinie finansów.

W 2007 roku została doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych po obronie rozprawy pt. Rola podatków pośrednich w Polsce na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1997 roku jest zatrudniona w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, od 2007 roku jako profesor nadzwyczajny. W latach 2006-2007 pracowała także na Wydziale Zarządzania UW i w latach 2007-2009 w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku Białej.

Jako ekspert pracowała w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu oraz w Kancelarii Senatu. W latach 2006-2007 była wiceprezesem spółki międzybankowej: System Pozagiełdowego Obrotu Instrumentami Finansowymi.

W latach 2002-2005 pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. W latach 2008–2011 była doradcą Ministra Obrony Narodowej.

Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu finansów i ekonomii.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej.