Raport nr 1/2024

03.01.2024 10:35
Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

  1. raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku („GKB”) za rok kończący się 31 grudnia 2023 r. – 7 marca 2024 r.,
  2. skonsolidowany raport kwartalny GKB za I kwartał 2024 r. – 9 maja 2024 r.,
  3. skonsolidowany raport półroczny GKB wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2024 r. – 22 sierpnia 2024 r.,
  4. skonsolidowany raport kwartalny GKB za III kwartał 2024 r. – 7 listopada 2024 r.