Raport nr 18/2024

25.03.2024 16:23
Powołanie nowego Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. na nową kadencję oraz zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku, w ramach  otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała:

1) z dniem 26 marca 2024 r. w skład Zarządu Banku:

  • Pana Szymona Miderę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku (Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o powołaniu Pana Szymona Midery na stanowisko Prezesa Zarządu Banku pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) oraz z dniem wydania tej zgody. Do czasu wydania zgody KNF Rada Nadzorcza powierzyła Panu Szymonowi Miderze kierowanie pracami Zarządu),
  • Pana Krzysztofa Dreslera na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

2) z dniem 1 lipca 2024 r. w skład Zarządu Banku:

  • Panią Ludmiłę Falak-Cyniak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza powołała również z dniem 26 marca 2024 r. w skład Zarządu Banku Pana Piotra Mazura na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

Wszystkie powołania do Zarządu Banku nastąpiły na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 26 marca 2024 r.

Pan Maciej Cieślukowski oraz Pan Marek Radzikowski pozostają oddelegowani z ramienia Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesów Zarządu Banku.

W związku z powołaniem w skład Zarządu Banku Pan Szymon Midera złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku. 

Informacje o nowo powołanych członkach Zarządu Banku znajdują się w załączniku do raportu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z nowo powołanych członków Zarządu Banku od dnia objęcia funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie będzie posiadał statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, ani nie będzie pełnił funkcji członka organu innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej ani prowadził własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Żaden z nowo powołanych członków Zarządu Banku nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.