Raport nr 29/2024

21.05.2024 18:17
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej na temat rekomendowanego podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 r. oraz pozostawienia niepodzielonego zysku zyskiem niepodzielonym

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu: 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 21 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Banku podejmując uchwałę, pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku za 2023 r. oraz pozostawienia niepodzielonego zysku zyskiem niepodzielonym.

Zarząd Banku zarekomendował podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku netto za 2023 r. w kwocie 2,59 zł na jedną akcję. Proponuje się, aby dniem dywidendy był 8 sierpnia 2024 r., a terminem wypłaty dywidendy 22 sierpnia 2024 r.

Biorąc pod uwagę, iż Bank dokonał w dniu 1 lutego 2024 r. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.600.000.000 zł, do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, poza Zyskiem przeznaczonym do podziału, przeznacza się tę kwotę w wysokości 1.600.000.000 zł pochodzącą z kapitału rezerwowego, utworzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2022 r., z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, która została już wypłacona. Suma tych kwot łącznie wynosi 4.837.500.000 zł.

Pozostałą część zysku netto osiągniętego w 2023 r. w kwocie 1.630.860.037,30 zł rekomenduje się przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej zgodnie z § 30 Statutu Banku, co dałoby możliwość podjęcia ewentualnej decyzji przez Zarząd Banku o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczki na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu kapitału rezerwowego, pod warunkiem uzyskania upoważnienia do wykorzystania tego kapitału, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Ewentualna decyzja Zarządu Banku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy wymaga także zgody Rady Nadzorczej Banku oraz będzie uwarunkowana uzyskaniem przez Bank pozytywnego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową.

Dodatkowo Zarząd Banku zarekomendował, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 9.437.974.386,73 zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych rekomendacja ta zostanie przedstawiona pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.