Raport nr 31/2024

31.05.2024 12:35
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2024 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2023,
 6. rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
 7. rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok,
 8. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 9. podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok, e) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym, f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2023 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
 10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok,
 11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok,
 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 13. podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania,
 14. podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,
 17. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku,
 18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
 19. podjęcie uchwał w sprawie powołań w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. na nową kadencję,
 20. podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
 21. zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu.