2021-10-15

Według wstępnych danych GUS, w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 z Polski wyeksportowano towary o wartości 182,5 mld EUR, wartość importu osiągnęła 180,7 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 1,8 mld EUR.

W okresie styczeń-sierpień 2021 eksport towarów z Polski wyrażony w EUR był o 21,8% wyższy niż przed rokiem, nieznacznie mniej od +21,9% r/r notowanych po lipcu oraz wobec wzrostu o 0,7% r/r w całym 2020.

W ujęciu narastającym, w kolejnych miesiącach 2021 eksport rósł coraz szybciej do czerwca. Lekkie obniżenie dynamiki eksportu w lipcu 2021 wiązało się z wygasającym efektem niskiej bazy odniesienia z 2020, negatywnymi efektami kalendarzowymi oraz osłabieniem dynamiki produkcji (zwłaszcza w przemyśle samochodowym wskutek ograniczeń podażowych). W sierpniu efekt kalendarzowy oddziaływał pozytywnie (+2 dni robocze r/r), natomiast negatywnie wpływały baza odniesienia z 2020 oraz zmniejszony eksport niektórych grup towarów – zwłaszcza części do aut (wg wczorajszego komunikatu NBP). W przypadku importu dynamika w okresie styczeń-sierpień wzrosła wobec odnotowanej na koniec lipca i wyniosła odpowiednio 24,9% r/r vs 23,5% r/r po 7 miesiącach. Pozytywnie na wciąż wysokie obroty handlu zagranicznego oddziaływało znaczące zapotrzebowanie na polskie towary za granicą (w przypadku eksportu) oraz istotny krajowy popyt konsumpcyjny. Dodatkowo w przypadku importu prowzrostowo wpłynęły także wysokie w skali roku wzrosty ceny paliw i surowców oraz utrzymujący się znaczący popyt na dobra pośrednie.

W styczniu-sierpniu 2021 krajowy eksport rósł w przypadku wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski - najsilniej w przypadku Włoch (36,9% r/r), a następnie Francji (26,3% r/r), Hiszpanii (24,9% r/r) i Niemiec (22,6% r/r).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,0% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2020 było to nieco więcej – 65,6%).

Udział Niemiec w eksporcie w pierwszych 8 miesiącach 2021 lekko się zwiększył, o 0,2pp w skali roku - do 28,8%, drugie w rankingu Czechy utrzymały swój udział na ubiegłorocznych poziomie 5,9%, a trzecia Francja zanotowała wzrost udziału o 0,2pp r/r – do 5,8%.

W styczniu-sierpniu 2021 we wszystkich sekcjach towarowych wg nomenklatury SITC odnotowano wzrosty eksportu, w tym najwyższe obserwowano w: paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 43,6% r/r), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 40,8% r/r) oraz surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 38,2% r/r).