2019-07-29

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 sierpnia 2019 r. wprowadza się zmiany do Regulaminu świadczenia usługi e-Księgowość. Zmiany dotyczą zasad wyboru pakietów oraz warunków technicznych świadczenia usługi.

Zakres wprowadzanych zmian

 • w § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
  „8. Użytkownik może wybrać jeden z dostępnych Pakietów na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy, chyba że warunki promocji, z której korzysta Użytkownik określone przez Operatora stanowią inaczej. Miesiąc liczy  30 dni, włącznie z dniem aktywowania Pakietu przez Użytkownika.”
 • w § 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
  „11. W dowolnym momencie obowiązywania Okresu abonamentowego, Użytkownik może przedłużyć ważność aktualnie posiadanego Pakietu, co skutkuje odpowiednio przedłużeniem Okresu abonamentowego. Operator nalicza Opłatę za wybrany Pakiet zgodnie z obowiązującym Cennikiem.”
 • w § 6 dotychczasowy ust. 11 otrzymuje numer 12;
 • w § 6 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
  „13. Użytkownik może zmienić Pakiet na niższy wyłącznie po upływie Okresu abonamentowego wynikającego z dotychczasowego Pakietu. Zmiana Pakietu na niższy następuje od momentu jego aktywowania. Operator nalicza Opłatę za niższy Pakiet wybrany przez Użytkownika zgodnie z obowiązującym Cennikiem.” 
 • w § 6 dotychczasowe ust. 13, 14, 15, 16, 17, 18 otrzymują odpowiednio numery 14, 15, 16, 17, 18, 19;
 • w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do korzystania z Usług wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z połączeniem internetowym, wyposażonego w przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML. Użytkownik powinien korzystać z najbardziej aktualnych wersji przeglądarek internetowych, np.: Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari (macOS, IOS).”

Zmieniony Regulamin dostępny jest na stronie o e-Księgowości

Zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na ceny pakietów i usług dodatkowych.