2019-04-15

PKO Bank Polski SA od 2004 roku współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Od początku współpracy, Europejski Bank Inwestycyjny udostępnił PKO Bankowi Polskiemu środki w wysokości 550.000.000 EUR.

Obecnie dostępna linia kredytowa Global Loan IV w wysokości 150.000.000 EUR przeznaczona jest na finansowanie inwestycji sektora publicznego z zakresu szeroko pojętej infrastruktury lokalnej – środki z EBI są przeznaczone na poprawę istniejącej i budowę nowej infrastruktury drogowej oraz obiektów służących poprawie warunków życia społeczności lokalnych (kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, zaopatrzenie w wodę), a także na budowę i remonty obiektów z zakresu ochrony zdrowia i oświaty oraz na rozwój transportu lokalnego. Katalog możliwych inwestycji jest otwarty, oprócz inwestycji standardowych możliwe jest również, za zgodą EBI, finansowanie inwestycji mniej typowych, ale istotnych dla lokalnych społeczności jak np. remonty zabytkowych obiektów czy budowa społeczeństwa cyfrowego.

Kredyty udzielane przez PKO Bank Polski ze środków linii kredytowej Global Loan Europejskiego Banku Inwestycyjnego oferowane są na korzystniejszych warunkach cenowych w porównaniu do standardowej oferty Banku. Finansowanie inwestycji środkami EBI można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez PKO Bank Polski.

Pułap finansowania:

  • całkowity koszt projektu musi się mieścić w przedziale 40 tys. EUR - maks. 25 mln EUR. Finansowaniu podlega maksymalnie 50 % kosztów projektu

Okres kredytowania wynosi minimum 5 lat.

Z finansowania kredytem z linii EBI wyłączone są:

  • sektor zbrojeniowy;
  • działalność sprzyjająca uprawianiu hazardu i gier losowych;
  • przemysł tytoniowy i handel tytoniem;
  • wszelka działalność wymagająca przeprowadzania eksperymentów na żywych zwierzętach;
  • wszelka działalność mająca negatywny wpływ na środowisko;
  • wszelka działalność uznana za nieetyczną lub moralnie wątpliwą lub taka, która jest zabroniona prawem np. badania nad klonowaniem ludzi;
  • działalność deweloperska;
  • pośrednictwo finansowe, finansowanie transakcji na instrumentach finansowych

 

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. Głównym zadaniem EBI jest wspieranie integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności ekonomicznej i społecznej w krajach członkowskich UE poprzez finansowanie solidnych inwestycji.