2021-07-12

Od 1 sierpnia 2021 r. zmieniamy Regulamin świadczenia usługi e-Księgowość.

Najważniejsze zmiany:

  • adres PKO BP Finat sp. z o.o. zmieniamy z ulicy Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, na ulicę Chmielną 89, 00-805 Warszawa;

Zakres pozostałych zmian:

  • Wydział Gospodarczy PKO BP Finat sp. z o.o. zmieniamy z XII na XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego”;
  • kapitał zakładowy PKO BP Finat sp. z o.o. zmieniamy z „32 302 500,00 zł” na „32 612 300,00 zł”.
  • w § 6 ust. 12 słowa „Klienta”, „Klientowi” zastępujemy słowami „Użytkownika”, „Użytkownikowi”;
  • w § 11 ust. 2 usuwamy zdanie drugie;
  • w § 11 usuwamy ust. 4, 5 i 9 i zmieniamy odpowiednio numerację pozostałych ustępów;
  • w Załączniku nr 1 „Umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych” w § 3 zmieniamy treść ust. 4 dodając kategorie danych związane z modułem Kadry i płace;
  • w Załączniku nr 2 „Cennik” dodajemy dwie nowe funkcjonalności: „możliwość wystawiania faktur z różnymi stawkami ryczałtu” oraz „możliwość sporządzania Ewidencji Przychodów (ryczałt) i zamknięcia miesiąca”. Ponadto funkcjonalność „automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta z GUS” zostaje zmieniona na „automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta z GUS oraz VIES”.

Zgodnie z Regulaminem, jeśli klient nie zgadza się na zmiany, może złożyć do dnia 31 lipca 2021 r. oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu wobec tych zmian. Spowoduje to rozwiązanie Umowy zawartej z PKO BP Finat Sp. z o.o. z dniem 1 sierpnia 2021 r. Termin i warunki wypowiedzenia umowy określa Regulamin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią usługi e-Księgowość lub mailowo na adres e-ksiegowosc@finat.pl 

Zmieniony regulamin dostępny jest na stronie https://www.pkobp.pl/firmy/konta/eksiegowosc/.

Zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na ceny pakietów i usług dodatkowych.